25 / 09 / 2022

Et ve Süt Kurumu Adana'da tarla satıyor!

Et ve Süt Kurumu Adana'da tarla satıyor!

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Adana İli Sarıçam İlçesi Dağcı Köyü’nde bulunan 137.200 metrekare tarlayı 1 milyon 80 bin TL'ye kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkıyor.YATIRIMCILARA DAVET

ADANA İLİ SARIÇAM İLÇESİ DAĞCI KÖYÜNDE 1145 NO.LU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:


Mülkiyeti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü adına tescilli olan  Adana  İli Sarıçam İlçesi Dağcı Köyü’nde 1154 no.lu parsel üzerinde bulunan ve niteliği tarla olan 137.200 metrekare yüzölçümlü taşınmazın mülkiyet satışı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün 104 No. lu İhale Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde pazarlık ve/veya açık artırma yöntemiyle satılacaktır.

İhalenin yapılacağı yer                  :  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok. No. 10 Balgat - ANKARA

İhale tarihi                                     :  13/03/2015

İhale saati                                      :  14:30

Son teklif verme tarih ve Saati      :  13/03/2015 Saat 14:00

İhale dosya bedeli                         :  250,00 TL

Muhammen bedel                         :  1.080.000,00-TL

İrtibat Tlf.                                     :  (0312) 284 36 70 dahili 1552-1559

İrtibat Faks                                   :  (0312) 286 89 65

1 - İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale; tekliflerin İhale Komisyonu tarafından açılmasından sonra, teklif sahiplerinin katılımıyla pazarlık ve/veya açık artırma usulü ile sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. İhalede uygulanacak pazarlık ve açık arttırma görüşmelerine ilişkin esaslar, görüşmeler öncesinde veya sürecinde İhale Komisyonu tarafından isteklilere bildirilecektir.

2 - İhaleye iştirak edecekler geçici teminat olarak en az 120 takvim günü süreli ve 110.000,00-TL tutarında geçici teminat mektubu veya nakit vermek zorundadır.

3 - İhaleye katılabilmek için İhale Dosyasının alınması zorunludur. İhale Dosyası 250,00-TL bedelle Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığından temin edilebilir.

4 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ve yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinde kurum ’un belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra kuruma intikal edecek teklifler ile posta, kargo vb. kuruluşlar ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Yabancı istekliler, yabancı sermaye mevzuatına göre yatırım yapmalarının mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde makul sürede yabancı sermaye mevzuatına göre gerekli izinleri almaları istenir. Gerekli izni almayanların teminatları irat kaydedilir.

6 - Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkulün satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri, masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.
Geri Dön