Eyüpsultan'da aylık 120 bin TL'ye kiralık bina!

Eyüpsultan'da aylık 120 bin TL'ye kiralık bina!

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı, Eyüpsultan Göktürk'te yer alan binayı aylık 120 bin TL bedelle kiraya verecek.Eyüpsultan Belediye Başkanlığı, Eyüpsultan Göktürk'te yer alan bina için aylık 120 bin TL bedelle kiralama ihalesi düzenliyor. İhale 3 Mart 2020 tarihinde yapılacak.

Eyüpsultan Belediye Başkanlığından:
1 - Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi No: 15 251 pafta, 125 ada, 3 parsel üzerinde 2054,62 m² alanlı arsa üzerindeki 3000 m² kullanım alanlı bina (Bodrum+zemin+3 normal kat + Çatı Katı) ile bahçesinin kiralanması ihalesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.
2 - Aylık Muhammen kira bedeli 120.000,00- TL
3 - Geçici Teminat Tutarı 432.000,00 TL
4 - İhale 04/03/2020 Çarşamba günü saat 10:30’ da Eyüpsultan Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.
5 - Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6 - Müracaatlar en geç 04/03/2020 Çarşamba günü İhale saatine kadar İşletme Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
İSTENİLEN EVRAKLAR
A - Ticaret ve Sanayi Odası’ndan işi yaptıklarına dair (aynı yılı içinde alınmış olacak) belge,
B - Kanuni ikametgahı olması,
C - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c - Ortak girişin olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin(a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D - Geçici teminatını vermesi,
E - İmza sirkülerini vermesi,
a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c - Ortak girişin olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin(a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
F - İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekalet nameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi;
G - Hesap İşleri Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.