10 / 08 / 2022

Fatih'te 5.4 milyon TL'ye icradan satılık dükkan!

Fatih'te 5.4 milyon TL'ye icradan satılık dükkan!

İstanbul İli, Fatih İlçesi Çarşı Mahallesi Sahaflar mevkiinde yer alan kargir dükkan vasıflı gayrimenkul 5 milyon 400 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. İstanbul İli, Fatih İlçesi Çarşı Mahallesi Sahaflar mevkiinde yer alan kargir dükkan vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 5 milyon 400 bin TL bedel isteniyor. 

TAPU KAYDI : Satılmasına Karar verilen İstanbul İl, Fatih İlçesi Çarşı Mahallesi Sahaflar mevkii 2760 ada 14 parsel sayılı 18,00 m2 miktarlı Kagir dükkan vasıflğı taşınmaz

HALİ HAZIR DURUMU: Satışa konu olan Fatih ilçesi Beyazıt (Tapuda Çarşı) Mahallesi, 2670 ada 14 parselde yer alan Kapalıçarşı Halıcılar Çarşısı Sokağa cepheli 41 kapı numaralı işyeri olduğu, cephesinin 2,73 metre, vitrin camekanlı tavanı tonozlu, tavan ve bir duvarı tuğla, diğer duvarı sıvalı zemini ahşap parke kaplı, alanı brüt 18 m2 tavan yüksekliği en yüksek kısımda 5 mt. ve en alçak kısımda 3 metre olduğu, Taşınmazın konumu: Taşınmazın " Kapalıçarşı"Beyazıt Mahallesinde yer aldığı Fatih Sultan Mehmet tarafındanyaptırıldığı içinde 3600 civarında iş yeri mağaza ileiş hanı, lokanta, cami, şadırvan,sebil vs bulunduğu, ilk yapıldığı yıllarda içinde 5 cami, 1sebil, 1 sadırvan,1 okul, 7 çeşme,10 kuyu,40 iş hanı,18 kapısı bulunmakta olan500 yıllık çarşı İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin mutlaka gezdikleri alış veriş mekanı olduğu 1894 depreminde büyük hasar gördüğü yeniden onarıldığı birçok cadde ve sokak barındırdığı kapalıçarşıdaki yaklaşık 45.000 m2 kapalı alan içinde tarihi dokusu, renkli, canlı benzersiz dokusuyla İstanbul da gezilecek mekanların içinde yer aldığı.

TAŞINMAZIN KIYMETİ: 5.400.000,00 TL
1. Satış Günü : 03/04/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 30/04/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış şartları : 
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi03/04/2019 ÇARŞAMBAGÜNÜ saat 10,00.’ dan - 10,10’ e kadar, İstanbul 6.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B.2 Blok 3 kat- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar30/04/2019 SALI aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 30/04/2019 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032561) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2017/2 SATIŞ Dosya numarasının Belirtilerekmemurluğumuzun internet emanet hesap numarası TR0***********007306590478nolu hesabımıza yatırılması gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/02/2019