Fatih'te 20.4 milyon TL'ye icradan satılık iş hanı!

Fatih'te 20.4 milyon TL'ye icradan satılık iş hanı!İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul ili, Fatih ilçesi, Mimarhayrettin Mahallesi 1166 ada, 19 parselde kayıtlı, 193,90 metrekarelik üç normal katlı kargir iş hanını 20 milyon 417 bin 745 TL'ye icradan satıyor...


İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Fatih ilçesi, Mimarhayrettin Mahallesi 1166 ada, 19 parselde kayıtlı, 193,90 metrekarelik üç normal katlı kargir iş hanı 20 milyon 417 bin 745 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 24 Ekim 2019 tarihinde saat 14:15'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2018/6667 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Tapu Kaydı/Özellikleri : İstanbul ili, Fatih ilçesi, Mimarhayrettin mah., 1166 ada, 19 parselde kayıtlı, 193,90 m2 yüzölçümlü,altında üç dükkan olan bodrum zemin ve üç normal katlı kargir iş hanı nitelikli taşınmazın tamamı. İstanbul İli Fatih İlçesi, Mimar Hayrettin mahallesi, Divan-ı Ali Sokak Kapı No:6 adresindeki Bodrum kat + Zemin kat + 3 Normal Kat ve Terası olan ve Comfort Elrte Otel adı altıda faaliyet gösteren taşınmazın olduğu yerdir. Taşınmaz Bodrum kat + Zemin kat + 3 Normal katlı Betonarme karkas Binanın Confort Elite Otel adı altında faaliyet göstermektedir. Butik otel olarak faaliyet gösteren otel 2 ve 3 kişilik odalar halinde dizayn edildiği görülmüştür. Bodrum kat; kazan dairesi, hamam, masaj odası ve wc ünitelerinden oluşmaktadır. Zemin kat; lobi ve 4 yatak odası mevcuttur. 1. 2. ve 3. katlarda 6 adet yatak odası bulunmaktadır. Teras kısmı restoran olarak dizayn edilmiştir. Her kat yaklaşık olarak brüt 190,00 m2 civarındadır. Kapalı alan olarak toplamda brüt 950.00 m2 civarındadır. Binada asansör ve yangın merpeni bulunmaktadır. Lüks ve uygun bir şekilde dizayn edilmiştir. Suyu ve elektriği mevcuttur. Yapı yaklaşık maliyetleri IV sınıf A gurubu yapılar sınıfına girmektedir.
Adresi : Mimar Hayrettin mahallesi, Divan-ı Ali Sokak Kapı No:6 Fatih / İSTANBUL
İmar Durumu : İstanbul IV numaralı .İstanbul I numaralı Yenilenme Alanları,İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca Uygun Bulunarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel,Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 3.Derece Koruma Bölgesinde, 2.Derece Ticaret (T2) alanında kalmakta olup H=9.50 mt. irtifa almaktadır. Bahsi geçen 1166 ada, 19 parsele ait İmar planına itiraz edilmiş olup, itiraz Fatih Belediye Meclisi Tarafından incelenip değerlendirildikten sonra imar durumu kesinlik kazanacaktır. Söz konusu parsele ait dijital imar işlem dosyasında yapılan incelemede; taşınmaza ait 01.01.2013 tarihinden sonra herhangi bir yapı ruhsatına rastlanılmadığı imar yazılarından anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 20.417.745,00 TL - Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
KDV Oranı : %8İhale neticesi oluşacak duruma göre 21.03.2019 tarih ve 843 Sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre KDV oranı,48ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince %8 olarak uygulanacaktır)
1. Satış Günü : 24/10/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 28/11/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6667 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/09/2019