Filyos Belediyesi'nden 15.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Filyos Belediyesi'nden 15.6 milyon TL'ye satılık arsa! Filyos Belediyesi'nden 15.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Filyos Belediye Başkanlığı, Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Filyos Belediyesine ait arsayı 15 milyon 600 bin lira bedelle satışa çıkardı...Filyos Belediye Başkanlığı, Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Filyos Belediyesine ait arsayı satışa çıkardı. Mülkiyetin toplam satış bedeli 15 milyon 600 bin TL olarak belirlendi.

İlan metni:

TAŞINMAZ (ARSA) SATILACAKTIR

Filyos Belediye Başkanlığından:

Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Filyos Beldesinde bulunan mülkiyeti Filyos Belediyesine ait aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen,uygula imar planında (özel proje alanı) olarak görülen taşınmazın, 2886 Sayılı Yasanın 35 (a) maddesi uyarınca (Kapalı Teklif Usulü) ile Filyos Belediyesi toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda satışı yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname, sözleşme ve ekleri Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00.TL bedel mukabilinde temin edilebilir. Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri içinde Yazı işleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.

Mahalle: Hisarönü 

Cinsi: Arsa

Ada: 123

Parsel: 1

Yüzölçümü: 10.914,70 metrekare

Hissesi: Tam

Tahmini Bedel: 15.600.00,00 TL

Geçici Teminat: 468.000,00 TL

İhale Tarihi: 03.02.2020

İhale saati: 14:30

İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar ve istenilen belgeler:

A.GERÇEK KİŞİLER

1- Şekli ve İçeriği şartnamenin eki örneğine uygun teklif mektubu ve teklif mektubunu koyacakları iç zarf, 2- Türkiye Cumhuriyetinde yasal tebligat ve yazışma adresi. 3- Nüfus cüzdanı fotokopisi, Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüklerinden ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış ikametgâh senedi. 4- Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu. 5- Belediyemize borcu olmadığına dair belge.( Belediyemizden alınacaktır.) 6- Şartname satın alma makbuzu.

7- İhalelere girmeye yasaklı olmadığına dair taahhütname. (Belediyemizden alınacaktır.) 8- Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. 9- Başvuru Formu (Belediyemizden alınacaktır.)

B.TÜZEL KİŞİLER

1- Şekli ve İçeriği şartnamenin eki örneğine uygun teklif mektubu ve teklif mektubunu koyacakları iç zarf, 2-Teklif vermeye yetkili olduğunu göstetir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri. 3- Mevzuatı gereği ilgilinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4- Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu. 5- Belediyemize borcu olmadığına dair belge.( Belediyemizden alınacaktır.) 6- Şartname satın-alma makbuzu. 7- İhalelere girmeye yasaklı olmadığına dair taahhütname. (Belediyemizden alınacaktır.) 8- Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. 9- Türkiye Cumhuriyetinde yasal tebligat ve yazışma adresi. 10- Başvuru Formu (Belediyemizden alınacaktır.)

C.ORTAK GİRİŞİMLER

1- Şekli ve İçeriği şartnamenin eki örneğine uygun teklif mektubu ve teklif mektubunu koyacakları iç zarf, 2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri. 3- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4- Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu. 5- Belediyemize borcu olmadığına dair belge (Belediyeden alınacaktır.) 6- Şartname satın alma makbuzu. 7- ihalelere girmeye yasaklı olmadığına dair taahhütname (Belediyeden alınacaktır.) 8- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli vekaletname. 9-Türkiye Cumhuriyetinde yasal tebligat ve yazışma adresi. 10- İş Ortaklığı Beyannamesi. 11- Başvuru Formu (Belediyemizden alınacaktır.)

İhaleye ait teklif zarfları şartnameye uygun şekilde hazırlanarak en geç 03.02.2020 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır. Bu tarih ve saatten sonra kesinlikle idarece teklif zarfı teslim alınmayacaktır.

Posta yolu ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhalenin Yapılacağı Adres:Hisarönü Mah.Park Cad.No:19 Filyos Beldesi/Çaycuma/ZONGULDAK —Tel:0 372 6231018 
İLAN OLUNUR.

Andiçen Villaları Sitesi'nde 46 milyon TL'ye icradan satılık villa!