25 / 06 / 2022

Finansal Kiralama Şirketleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Finansal Kiralama Şirketleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi kapsamında tasarruf finansman şirketlerinin; Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda 7292 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe bağlı intibak sürecini gerekçe göstererek vadesi gelen yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmalarının önlenmesi amaçlanıyor. 

Finansal Kiralama Şirketleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

GENEL GEREKÇE 

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda değişiklik yapan 7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Mart 2021 tarih ve 31416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Kanunun 17 maddesi ile 6361 sayılı Kanuna Geçici 7nci madde eklenmiş ve söz konusu düzenleme ile tasarruf finansman şirketlerine durumlarını Kanuna uygun hale getirmek üzere altı ay intibak süresi tanınmıştır. 

Ancak uygulamada, tasarruf finansman şirketleri ile müşteri arasında imzalanan sözleşme gereğince 7292 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7.3.2021 tarihinden önce ödeme vadesi gelen tasarrufların anılan Kanunda öngörülen intibak süresi gerekçe gösterilmek suretiyle ve Kanunun 39/b maddesine aykırı olarak Kanunda öngörülen şirket varlığı ile ilgili şartları yerine getirmek amacıyla şirketlerin bu borçlarını ifadan imtina ettikleri yönünde uygulamada sorunlarla karşılaşılmaktadır. Kanunda buna ilişkin düzenlemenin açık ve yoruma yer bırakmayacak şekilde yapılmamış olmasından dolayı finansman şirketlerinin müşterilerinin mağduriyetleri oluşmaktadır. 

Teklif ile uygulamada yaşanan bu sorunun giderilmesi amacıyla finansman şirketlerinin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce vadesi gelen ödemelerine ilişkin düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- 7292 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7.3.2021 tarihinden önce tasarruf finansman şirketleri ile müşteri arasında imzalanan sözleşme gereğince ödeme vadesi gelen tasarrufların anılan Kanunda öngörülen intibak süresi gerekçe gösterilmek suretiyle 39/b maddesine aykırı olarak tasarruf finansman şirketlerinin varlığı ile ilgili şartları yerine getirmek amacıyla müşteriye vade tarihinde ödenmesinden imtina etmelerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG, FİNANSMAN VE TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun geçici 7 nci maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir. 
"(7) Tasarruf finansman şirketleri, intibak süreci içerisinde vade itibarıyla müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır." 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.