26 / 03 / 2023

Gaziantep'te 11.5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Gaziantep'te 11.5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Gaziantep İcra Dairesi, Gaziantep Şehitkamil'de yer alan fabrika binasını 11 milyon 472 bin 509 TL bedelle icradan satışa çıkardı.Gaziantep İcra Dairesi, Gaziantep Şehitkamil'de yer alan fabrika binasını satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 11 milyon 472 bin 509 TL olarak belirlendi.

T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2018/137424 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi Dülük Mahallesi Arpa Deresi Mevkii 163 ada 5 parselde kayıtlı taşınmaz tapu kaydında arsa niteliğinde olup 9.871,18 metrekare yüzölçümüne sahiptir. Taşınmazın bulunduğu Başpınar Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep ili sanayisinin tümünün bulunduğu bir bölgedir. Başpınar Organize Sanayi Bölgesi 5 kısımdan oluşmaktadır.Organize Sanayi sitesi içerisindeki fabrika binaları tek katlı prefabrike ve betonarme yapılardan oluşmaktadır. Organize Sanayi Bölgesinde halı, çikolata, tekstil, un, bulgur, iplik vs. sektörlerinde hizmet veren fabrikalar bulunmaktadır.
İMAR DURUMU VE RUHSAT BİLGİLERİ : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İmar Müdürlüğü'nde yapılan araştırmaya göre bölgede yürürlükte olan imar durumuna göre parsel 'Sanayi Alanı' içerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları: Ayrık Nizam, emsal: 0,70, hmax: serbesttir.Yapı Ruhsat Onay Tarihi: Yeni Yapı Ruhsatı: 14.01.2015 Tarih ve 04/72 Sayı, Yapı Kullanma İzin Belgesi Onay Tarihi:-
ANA GAYRİMENKUL : Taşınmaz aynı zamanda ana gayrimenkul niteliğindedir. Değerleme konusu ana gayrimenkul 163 ada 5 parsel üzerine kurulmuş ve yapımı 2015 yılında tamamlanmış zemin+asma katlı fabrika binası, zemin+1 normal katlı idare binası, zemin katlı bekçi kulübesi, zemin katlı sundurma ve arsasıdır. Belediye alt yapısı tamamlanmış ve çevresinde yoğunluklu olarak üretim, imalat amaçlı kullanımlı tek katlı fabrika yapıları bulunmaktadır. Taşınmaz halihazırda faaldir ve üretim amaçlı hizmet vermektedir. Parselin yapı dışında kalan kısımları boştur ve makine, araç parkı olarak kullanılmaktadır.
Fabrika binası (2/B) Mahallen yapılan incelemelerde fabrika binasının zemin+asma katlı imal edildiği ve üretim alanı, lvb.wc, depo, mutfak, yemekhane ve giriş ünitelerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Mahallen yapılan ölçümde fabrika binasının mevcut alanının zemin kat brüt 5.950 m2, asma kat brüt 160 m2 olmak üzere toplam brüt ~6.110 m2 olduğu tespit edilmiştir. Yapı prefabrik yapı tarzında inşa edilmiştir. Fabrika yapısının zemini sertleştirilmiş beton ile kaplama olup duvarlar su bazlı boyalıdır ve çatısı alüminyum sandviç paneldir. Fabrika binasının giriş kapıları demir doğramadır. Dış cephesi kısmen alüminyum levha kaplama ve kısmen sıva üzeri renkli boyadır. Pencereler pvc doğrama olup camlar ısıcamdır. Fabrika bölümünün yaklaşık 1.150 m2 lik kısmının kiriş altı net yüksekliği 11 m olup diğer bölümlerin kiriş altı yüksekliği 7,50 m dir.
İdari Bina (3/A) Mahallen yapılan incelemelerde fabrika binası içerisinde inşa edildiği belirlenmiş olup yerinde yapılan ölçümde mevcut alanının zemin kat brüt 175 m2, 1.normal kat brüt 175 m2 olmak üzere toplam brüt 350 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Yapı genel itibariyle ofis odaları, toplantı odası, giriş, muhasebe bölümü, mutfak, Ivb.-wc ünitelerinden oluşmaktadır. Dış cephesi kısmen alüminyum levha kaplama ve kısmen sıva üzeri renkli boyadır. Pencereler pvc doğrama olup camlar ısıcamdır. İdari bölümdeki ıslak hacimler dışındaki zeminler laminat parke ile kaplı olup duvarlaı kısmen su bazlı boyalı ve kısmen dekoratif duvar kağıdı kaplamadır. Islak hacimlerin zeminleri seramik ile kaplı olup duvarlar fayans kaplamadır. Mutfakta ahşap dolap ve granit tezgah bulunmaktadır, iç kapılar ahşap doğrama olup boyalıdır.Bekçi Kulübesi (2/B) Zemin katlı şekilde inşa edilmiştir. Mahallen yapılan incelemelerde mevcut alanının zemin kat brüt 20 m2 olduğu tespit edilmiştir. Oda, lvb. wc, giriş ünitelerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı ve pencereler pvc doğramadır.Oda zemini laminat parke ile kaplama olup duvarlar su bazlı boyalıdır. Sundurma Yapısı (1/A) Mahallen yapılan incelemelerde mevcut alanının zemin kat brüt 180 m2 olduğu tespit edilmiştir. Mahallen yapılan incelemelerde değerlemesi yapılan taşınmaz 163 ada 5 parselin üzerinde bulunan yapıların mahallen yapılan ölçüm sonucu mevcut toplam alanının brüt yaklaşık 6.660 (6.110 m2 fabrika+350 m2 idari bina+20 m2 bekçi kulübesi+180 m2 sundurma yapısı) m2 olduğu tespit edilmiştir. Bölüm Brüt Alan (a) Birim Fiyat (b) Fiyat(axb)

Gaziantep te 11.5 milyon TL ye icradan satılık fabrika!


TOPLAM DEĞER: 9.150.000,00 TL
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün taşınmazın satışına ilişkin yazısında Taşınmaz üzerinde Bölgemiz lehine; OSB Uygulama Yönetmeliği gereği konulu bulunan “gayrimenkulun, icra satışları dahil 3. kişilere devrinde OSB’den uygunluk şartı aranacaktır” şerhi mevcut haldedir. 4562 sayılı OSB Uygulama Yönetmeliği’ ne eklenen 97/c maddesine istinaden; Bölge Müdürlüğümüzce 25.07.2007 tarih ve 17947 yevmiye no’ su ile konulu bulunan bu şerh, Bölgemizde yer alan bütün taşınmazları kapsamaktadır. Bu şerh ile, OSB Tüzel Kişiliğine borçlu bulunan herhangi bir firmanın tapuda devrinin önlenmesi ve OSB Yönetmeliğindeki katılımcı niteliğine haiz alıcıların faaliyet gösterebilmeleri sağlanmıştır. Devir edilecek yerin Bölge Müdürlüğümüze herhangi bir borcunun bulunmaması, Ruhsat ve izinlerinin alınmış olması durumunda ve Tapu Müdürlüğü’ nün onay istem dilekçesi üzerine devir işlemlerine veya ipotek tesisi işlemlerine onay verilmektedir. Dolayısıyla, taşınmazın 3. şahıslara devri sırasında bölgemizden satışın uygun olup olmadığına dair uygunluk görüşünün alındığı bir şerhtir. 4562 sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde; “OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.” Ve “ Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı, taşınmazı sadece OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya verme zorundadır. ” denilmektedir.
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 54. Maddesinde OSB'lerde kurulamayacak tesisler belirtilmiş olup ihale katılımcılarınca dikkate alınması gerekmektedir.
OSB Uygulama Yönetmeliği'nin 109. Maddesinin 5. Bendinde yer alan "Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. " denildiğinden SATIŞ SIRASINDA bu şartların sağlanması gerektiği OSB tarafından bildirilmekle, OSB KANUNUNDAN KAYNAKLANAN İHALEYE KATILIMA İLİŞKİN UYGUNLUK ŞARTLARININ İHALE KATILIMCILARI TARAFINDAN İHALEDEN ÖNCE SAĞLANMASI, ŞARTLARI SAĞLAMADAN İHALEYE KATILAN ALICILARA TAŞINMAZIN TESCİLİNİN YAPILAMAMASI HALİNDE, TÜM SORUMLULUĞUN İHALE KATILIMCISINA AİT OLDUĞUHUSUSU İHTAROLUNUR.
OSB'nin Bu Yönetmeliği Gereği Taşınmazı Satın Alan İhale Alıcısı, OSB'nin Tüm Alacağından da sorumludur. Gaziantep OSB Müdürlüğünün 23/08/2021 tarihli müzekkeremize verdiği bila tarihM-2122 sayılı yazısı ile alacağının 2.463.080,92 TL olduğu bildirilmiş olup bu tutardan ihale alıcısı sorumludur. Tescil sırasında güncel borç miktarı ihale alıcısı tarafından ödenecektir.
Adresi : Başpınar Organize Sanayi Bölgesi 5.Bölge 83502 Nolu Cadde No:14Şehitkamil / GAZİANTEP
İmar Durumu : Var , Ayrıntısı taşınmaz özelliklerinde belirtilmiştir
Kıymeti : 9.150.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1- 4562 Sayılı yasanını 97 maddesinin C bendine göre katılımcılara Vefa hakkı şerhi kaldırılarak, tapu verilmesi durumunda GAYRİMENKULUN İCRA SATIŞLARI DAHİL ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİNDE OSB DEN UYGUNLUK ŞARTI ARANACAKTIR Tarih 20/01/2015 yev:1880
2-Ticari İşletmeRehnine ilişkin Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 28/06/2016 Tarih 22244 yev. Sayılı beyanı bulunmakta olup Ticari İşletme Rehni borçlu şirketin menkul mallarına ilişkindir.
3- Gaziantep 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 10/09/2018 Tarih 2018/691 Sayılı dosyadan ihtiyati tedbir konulmuşsa da aynı mahkemenin 03/09/2020 Tarih 2018/691 E. 2020/475 K. Sayılı ilamı ile bu dosya nedeniyle verilen tüm tedbir kararlarının tasdik karar tarihi itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir. Tasdik Karar Tarihi : 03/09/2020
4- Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan görülebilir.
1. Satış Günü : 17/11/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 16/12/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Körkün Mahallesi, Karakıl Mevkii 160 Ada, 1 Parsel, Zemin+1.Kat, 4 nolu bağımsız bölüm olarak kayıtlı, 874/3136 arsa paylı meskendir. Ana taşınmaz3.135,54 m2 alanlı, 4 Bloklu, 1. Blok Tamam,2,3,4 Bloklar Natamam niteliklidir. Taşınmaz, Oğuzeli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar paftalarına göre; imar planında ayrık nizam iki katlı konut yapı adasına gelmektedir. İmar parselidir. Parsel üzerinde Manolya Villa Sitesi olarak adladırılan 2 kattan oluşan yapıların bulunduğu site bulunmaktadır. Mahallinde yapılan incelemede, ana taşınmaz üzerinde Florya Garden Sitesi içerisinde bağevi niteliğinde kullanılmakta olan kendisine ait bahçeli 2 katlı bir yapı bulunmaktadır. Toplam 240,00 m2 alanlı villa tipi yapının zemin katında salon, Amerikan tipi mutfak, üst katında odalar ve müştemilatlar bulunmaktadır. Yapının oda, salon duvarları sıvalı ve boyalı, wc ve banyo duvarları fayans kaplıdır. Yapının tavanları plastik boyalı ve kartonpiyer yapılıdır. Yapının taban döşemesi parke ve seramik olup pencereleri PVCdir. Taşınmazın elektrik ve suyu mevcut olup giriş kapısı çelik kapıdır. Söz konusu yapı yaklaşık 15 yıllık olup yıpranma payı %15 olarak alınmıştır. Mahallinde Körkün mahallesinde bulunan parsel, konum olarak Körkün mahalle merkezinin 5 km batısında, Gaziantep-Kilis Karayolunun 1,3km batısında yer almaktadır. Taşınmaz şehir merkezine 14 km mesafededir. Taşınmazın yer aldığı bölgede site şeklinde veya münferit bağevi yapılaşması mevcuttur. Alt yapısı kısmen tamamlanmış olup parsel belediye ve sosyal hizmetlerden kısmen yararlanmaktadır.
Arsa bedeli: 3.135,54 m2 x 874/3136{arsa payı) x 400,00 TL/m2 = 349.548,72 TL
Yapı bedeli: 240,00 m2 x 980,00 TL/m2 x 0,85(%15 yıp.) x 1,12 = 223.910,40 TL
Şerefiyesi**: +100,000,00 TL
Toplam bedel : 673.459,12 TL
Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Mahmut Bozoğlan Caddesi Manolya Villa Sitesi No:61Oğuzeli / GAZİANTEP
İmar Durumu : Var , Ayrıntısı taşınmaz özelliklerinde belirtilmiştir.
Kıymeti : 673.459,12 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1- Gaziantep 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 09/11/2018 Tarih 2018/691 Sayılı dosyadankonkordato şerhi konulmuşsa da aynı mahkemenin 03/09/2020 Tarih 2018/691 E. 2020/475 K. Sayılı ilamı ile bu dosya nedeniyle verilen tüm tedbir kararlarının tasdik karar tarihi itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir. Tasdik Karar Tarihi : 03/09/2020
2- AT 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2.fıkrasının(a) bendi uygulamasına tabidir. Beyanı bulunmakta olup bu beyanla birlikte satılacaktır.
3- Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan görülebilir.
1. Satış Günü : 17/11/2021 günü 14:55 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 16/12/2021 günü 14:55 - 15:00 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Gaziantep te 11.5 milyon TL ye icradan satılık fabrika!

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Kıymet takdirine itiraz davasında hükme esasa alınan bilirkişi raporu satışa da esas alınmakla;
Özellikleri : Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Atatürk Mahallesi 3141 Ada, 5 Parsel, 5.Kat 9 numaralı bağımsız bölüm olarak kayıtlı1.216,34 m2 alanlı 7 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası nitelikli ana taşınmazda yapılı bulunan kat mülkiyeti tapulu, 100/1216 arsa paylı, meskendir.Taşınmaz Şehitkamil Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.01.2020 tarih ve E.2908 sayılı yarısına göre; taşınmaz imar planında ayrık nizam dört katlı konut alanına gelmektedir. Taşınmaz 4 oda, 1 salon, mutfak, kiler, banyo, Lv-wc, antre,hol ve 2 balkon mahallerinden oluşmaktadır.Salonun ve odaların tabanları parke kaplıdır. Antre-hol ve ıslak zeminler iseseramik kaplamadır. 210,00 m2 alanlı olan taşınmaz yaklaşık 8 yıllık bir bina olduğundanyıpranma %10 olarak düşülecektir. Merkezi kalorifer sistemi mevcut olan taşınmazın dış kapısı çeliktir.Tavanlarboyalı, asma tavanlı ve kartonpiyerlidir.
Parsel Güvenevler Mahallesisınırları içinde olupCemil Sait Barlas caddesine ve 01034 nolu sokağa cephelidir. Şehir merkezine 5 km mesafede yer alan taşınmaz tüm belediye ve sosyal hizmetlerden yararlanmakta olup, alt yapı sorunu bulunmamaktadır.
Arsa bedeli: 1.216,34 m2 x 100/1216 (arsa payı) x 3.500,00 TL/m2 = 350.000,00 TL
Yapı bedeli: 210,00 m2 x 1.450,00 TL/m2 x 0,90(%10 yıp.) x 1,12= 274.050,00 TL
Toplam bedel: 624.050,00 TL
Adresi : Atatürk Mahallesi 01034 Nolu Sokak Buket Apartmanı No:6 Kat:5 Daire No:9Şehitkamil / GAZİANTEP
İmar Durumu : Var , Ayrıntısı taşınmaz özelliklerinde belirtilmiştir.
Kıymeti : 624.050,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1- Gaziantep 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 10/09/2018 Tarih 2018/691 Sayılı dosyadan ihtiyati tedbir konulmuşsa da aynı mahkemenin 03/09/2020 Tarih 2018/691 E. 2020/475 K. Sayılı ilamı ile bu dosya nedeniyle verilen tüm tedbir kararlarının tasdik karar tarihi itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir. Tasdik Karar Tarihi : 03/09/2020
2- Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan görülebilir.
1. Satış Günü : 17/11/2021 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 16/12/2021 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Emek Mahallesi 104 Ada, 89 Parsel,2.Kat, 14 bağımsız bölüm olarak kayıtlı 112/984 arsa paylı mesken Emek Mahallesi tapu kayıtlarında olmasına karşın bulunduğu mevkii Fatih Mahallesidir. Taşınmazın bulunduğu mahalle Gaziantep ilinin gelişimini büyük oranda tamamlamış ve sosyal donatılı mahallelerindendir. Yakın çevresinde Gaziantep Adliye Sarayı,Resmi Kurumlar,Semt İlköğretim Okulu,Semt Camii ve Semt Parkları bulunmaktadır. Şehitkâmil Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan araştırmaya göre bölgede yürürlükte olan imar durumuna göre parsel 'Konut Alanı' içerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları: Ayrık Nizam, TAKS: 0,35, KAKS: 1,35 dir.
Yapı Ruhsat Onay Tarihi: 14.12.1992 tarih ve 6-84 sayılı yeni yapı ruhsatı bulunmaktadır.
Yapı Kullanma İzin Belgesi: Tarih ve sayısı olmayan yapı kullanma izin belgesi.
Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul, betonarme yapı türünde, ayrık nizam tarzında, 984 m2 arsa üzerine kurulmuş yapımı 1996 yılında tamamlanmış binadır.Onaylı mimari projeye göre değerleme konusu taşınmazın bulunduğuana gayrimenkul onaylı mimari projeye göre toplam 6 kattan oluşmaktadır. Satışa konu taşınmaz, bina girişine göre sağ cephede yer alan, binanın 2. normal katında konumlanan 14 bağımsız bölüm ve 5 kapı numaralı, güney.batı ve doğu olmak üzere üç cepheli meskendir. Mesken yerinde yapılan tespite göre 170 m2 brüt kullanım alanına sahip olup, antre-hol, 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 WC-lavabo, 1 kiler ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Oda ve salon zeminleri parke ile kaplama olup duvarlar su bazlı boyalıdır. Mutfakta ahşap dolap ve granit tezgah bulunmaktadır. Islak hacimlerin zemini seramik kaplama olup duvarlar fayans kaplamadır İç kapılar ahşap doğrama olup boyalıdır.Pencereler ahşap doğrama olup.camlar tek camdır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır.Taşınmazın ısıtma sistemi doğalgazlı kombidir.
Bölüm Brüt Alan (a) Birim Fivat (b) Fivat (axb=)
104 Ada 89 nolu parselde 170 m2 2.205,-TL/m2 374.850,00 TL
2. kat 14 bağımsız bölüm nolu mesken
DÜZELTME:150,00 TL
TOPLAM DEĞER: 375.000,00 TL
Adresi : Fatih Mahallesi 22035 Nolu Sokak Bilsu Apartmanı (No: 26) 2. Kat Daire No: 5Şehitkamil / GAZİANTEP
İmar Durumu : Var , Ayrıntısı taşınmaz özelleklerinde belirtilmiştir.
Kıymeti : 375.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1- Gaziantep 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 10/09/2018 Tarih 2018/691 Sayılı dosyadan ihtiyati tedbir konulmuşsa da aynı mahkemenin 03/09/2020 Tarih 2018/691 E. 2020/475 K. Sayılı ilamı ile bu dosya nedeniyle verilen tüm tedbir kararlarının tasdik karar tarihi itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir. Tasdik Karar Tarihi : 03/09/2020
2- Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan görülebilir.
1. Satış Günü : 17/11/2021 günü 15:25 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 16/12/2021 günü 15:25 - 15:30 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Batıkent Mahallesi 3168 Ada, 3 Parsel, A blok 7.Kat 13 numaralı bağımsız bölüm 60/3742 arsa paylı, meskendir. Taşınmazın bulunduğu mahalle Gaziantep ilinin gelişimini büyük oranda tamamlamış ve sosyal donatılı mahallelerindendir. Yakın çevresinde Semt İlköğretim Okulu, Semt Camii ve Semt Parkları bulunmaktadır. Şehitkamİl Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan araştırmaya göre bölgede yürürlükte olan imar durumuna göre parsel Ticaret Alanı içerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları: Ayrık Nizam, EMSAL: 2,30 dur.
Yapı Ruhsat Onay Tarihi: 11.09,2000 tarih ve 59-02 sayılı yeni yapı ruhsatı bulunmaktadır.
Yapı Kullanma İzin Belgesi: 29.11.2006 tarih ve 812-05 sayılı yapı kullanma izin belgesi.
Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul, betonarme yapı türünde, ayrık nizan tarzında, 3.742,84 m2 arsa üzerine kurulmuş yapımı 2006 yılında tamamlanma A ve B Bloklardan A Bloktur. Ana gayrimenkulde ( A-B Blok ) 6 adet garaj,28 adet dükkan ve 40 adet mesken olmak üzere toplam 74 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz, A Blok bina girişine göre sağ cephede yer alan, binanın 7. normal katında konumlanan 13 bağımsız bölüm ve 13 kapı numaralı, güney,kuzey ve doğu olmak üzere üç cepheli meskendir. Mesken yerinde yapılan tespite göre 230 m2 brüt kullanım alanına sahip olup, antre-hol, 4 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 Wc-lavabo, 1 kiler ve 3 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Oda ve salon zeminleri parke ile kaplama olup duvarlar su bazlı boyalıdır. Mutfakta ahşap dolap ve granit tezgah bulunmaktadır. Islak hacimlerin zemini seramik kaplama olup duvarlar fayans kaplamadır. İç kapılar ahşap doğrama olup boyalıdır. Pencereler pvc doğrama olup, camlar ısı camdır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Taşınmazın ısıtma sistemi doğalgazlı kombidir.
Bölüm Brüt Alan (a) Birim Fiyat (b) Fiyat (axb=)
3168 Ada 3 nolu parselde A Blok 230 m2 2.825,-TL/m2 649.750,00 TL
7. kat 13 bağımsız bölüm nolu mesken
DÜZELTME: 250,00 TL
TOPLAMDEĞER: 650.000,00 TL
Adresi : Batıkent Mahallesi Kürşat Tüzmen Bulvarı Açelya Apartmanı A Blok No:12 Kat:7 Daire :13 Şahinbey / GAZİANTEP
İmar Durumu : Var , Ayrıntısı taşınmaz özelliklerinde belirtilmiştir.
Kıymeti : 650.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1- Gaziantep 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 10/09/2018 Tarih 2018/691 Sayılı dosyadan ihtiyati tedbir konulmuşsa da aynı mahkemenin 03/09/2020 Tarih 2018/691 E. 2020/475 K. Sayılı ilamı ile bu dosya nedeniyle verilen tüm tedbir kararlarının tasdik karar tarihi itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir. Tasdik Karar Tarihi : 03/09/2020
2- Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan görülebilir.
1. Satış Günü : 17/11/2021 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü : 16/12/2021 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Açık artırma ilanının tapuda adresi bulunan varsa ilgililere tebliğ edilmesine, adresi bulunmayan ilgililere İ.İ.K. 127. Madde hükümlerinin uygulanmasına, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının adresi bulunmayan, bulunamayan bu ilgililere tebligat (tebliğ) yerine geçmesine,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/137424 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/09/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Geri Dön