30 / 05 / 2023

Gaziantep'te 16.9 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Gaziantep'te 16.9 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gaziantep Şahinbey ve Şehitkamil'de yer alan 5 adet arsayı 16 milyon 937 bin 823 TL bedelle satışa çıkardı.Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gaziantep Şahinbey ve Şehitkamil'de yer alan 5 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam satış bedeli 16 milyon 937 bin 823 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü):

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile, aşağıda belirtilen gön v e saatle Gaziantep Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhale; hizalarında belirtilen gün ve saatte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde bulunan Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3- ihaleye katılabilmek için;
a) Geçici teminatın verilmesi (Tedavüldeki Türk parası. Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c) Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzelkişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve
Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile lam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir
belgeyi vermeleri, gerekmektedir.
4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 28S6 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.
5- Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler de vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Taşınmaz satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde. Hazineye Ait Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik gereğince satış tutarında taksitlendirme yapılabilecektir.

Gaziantep te 16.9 milyon TL ye satılık 5 arsa!

6- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
7- Hazine taşınmazlarının satışında satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),5 Milyon TL'den 10 Milyon TL‘ye
kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) Döner Sermaye İşlem Bedeli alınacaktır.
8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
9- Taşınmazların satışına ait ihale ile ilgili bilgiler; http://wvw.rnilliemlak.gov.tr, https://gaziantep.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

Gaziantep te 16.9 milyon TL ye satılık 5 arsa!
Geri Dön