Gemlik Milli Emlak'tan 20 milyon TL'ye satılık 22 gayrimenkul!

Gemlik Milli Emlak'tan 20 milyon TL'ye satılık 22 gayrimenkul!Gemlik Milli Emlak Müdürlüğü, Bursa ili, Gemlik ilçesinde yer alan 22 gayrimenkulü 19 milyon 989 bin 500 TL'ye satıyor...


Gemlik Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, Bursa ili, Gemlik ilçesinde yer alan 22 gayrimenkul 19 milyon 989 bin 500 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 30 Mayıs tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. GEMLİK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Gemlik Milli Emlak

Gemlik Milli Emlak

1) Yukarıdaki Tabloların 1’ila 22 ’nci sıradaki taşınmazların satış ihaleleri ile 23’ncü sıradaki taşınmazın 5 yıllığına kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile şartnamelerinde belirtilen hususlar dahilinde hizalarındaki tarih ve saatlerde Gemlik Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak ihale komisyonunca, Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihalesine katılmak istedikleri ihalelerin yukarıda belirtilen ihale saatine kadar;
-Geçici teminatı yatırmış olmaları ve ihale saatinde İhale Komisyonuna teslim etmeleri;
-Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 3) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması, (bir örneği http://www.milliemlak.gov.tr adresinde görülebilir.)
-Tebligat için Türkiye’de yazılı adres göstermeleri veya yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri,
-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini ibraz etmeleri, Tüzel kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.

3) Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda kanuni faizi ile birlikte taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

4) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Gemlik Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalesi başlamış, ancak diğer ihale saatine kadar mevcut ihale sonuçlanmamış olsa bile, yapılan ihalenin bitimine müteakip sıradaki ihaleye başlanacaktır İstenilen evrakların yukarıda belirtilen saate kadar İdareye verilmemesi halinde ihalenin başlamasına veya katılınmasına itiraz edilemez.

Gemlik Milli Emlak
              
5) Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği ( http://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf) internet adresinden görülebilir.
              
6) İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://bursa.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurulari internet adreslerinden öğrenilebilir.

7) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8) İhale ilanları veya metni http://www.milliemlak.gov.tr ve http://bursa.csb.gov.tr adreslerinden de görülebilir. Bilgi için Telefon:0224 513 29 53.