Gölcük turizm tesis alanındaki 2 binanın restorasyonu 14 Ekim'de!

Gölcük turizm tesis alanındaki 2 binanın restorasyonu 14 Ekim'de!

Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü; Gölcük turizm tesis alanındaki 2 binanın restorasyon işini 14 Ekim 2014 tarihinde Salı günü saat 14.00 'te ihaleye çıkarıyor.Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü; Gölcük turizm tesis alanındaki 2 binanın restorasyon işini ihaleye çıkarıyor. 


İhalesi; 14 Ekim 2014 tarihinde saat 14.00'te Değirmendere Yalı Mahallesi, Saniye Altuncu Caddesi'nde yapılacak. İHALE İLANI:


14/119801 RESTORASYON UYGULAMA GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ATATÜRK BULVARI NO:121 - Evrak No: 5401


RESTORASYON UYGULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR


GÖLCÜK BELEDİYESİ / FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


İhaie Kayıt Numarası : 2014/119801


1 - İdarenin


a) adresi : Merkez Malı. Atatürk Buivari No: 121 41650 Gölcük/KOCAELİ


b) telefon ve faks numarası

:2624144585 -2624144500


c) elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]


2 - İhale konusu yapım isinin niteliği, türü ve miktarı : : 2 adet Binanın Restorasyon Uygulama İşi.


3- İhalenin / Yeterlik


Değerlendirmesinin: Turizm Tesis alanında yer alan 165, 166 Parsel Gölcük/KOCAELİ 


a) Yapılacağı yer Değirmendere Yalı Malı. Saniye Altuncu Cad. Sosyo Kültürel


b) Tarihi ve saati : 14.10.2014- 14:00


4-İ haleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde buiunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri:


Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,


4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:


a) Anahtar Teknik Personel Meslek Ünvanı Meslek Özellikleri Adet Mimar 5 Yıl Deneyimli 1 Anahtar teknik personelin beş yıl deneyimli olması yeterlidir. Teknik müdür veya proje müdürü olarak


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:görev yapacak bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle 


isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur.


Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.


Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.


Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. Anahtar Teknik Personelin sadece teklif veren istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunludur. Başka bir istekli bünyesinde çalıştığının tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortaklan, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir. İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir,


b) Teknik Personel:


Adet Pozisyonu Meslek Ünvanı


1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi


1 Şantiye Restoratör İhale konusu işte; taahhüt edilerek çalıştırılması öngörülen mimarlar ve mühendisler için. Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi zorunludur. Teknik personellerin konuda uzmanlık şartı aranmamaktadır.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, "I. veya II. Grup Korunması gerekli Kültür Varlığı olarak Tescil edilmiş ve Restorasyon Uygulama Projeleri Koruma Bölge kurulunca Onaylanmış olan Ahşap yapılara ait esaslı onarım niteliğinde yapılmış restorasyon uygulamaları yapmış olduğunu kanıtlayan restorasyon uygulamaları benzer iş" olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.


5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6 İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır


7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL.(Yüztürklira) Türk Lirası karşılığı Gölcük Belediye Başkanlığı Merkez Mah. Atatürk Bulvarı No: 121 Fen İşleri Müdürlüğü Gölcük/KOCAELİ aynı adresten satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gölcük Belediye Başkanlığı Merkez Mah. Atatürk Bulvarı No: 121 Fen İşleri Müdürlüğü Gölcük/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birimfiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 


üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır


10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ündeıı az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.


12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.


13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.


14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.İhale ilanı için tıklayın