15 / 08 / 2022

İcra ve İflas Kanunu resmi gazete

İcra ve İflas Kanunu resmi gazete

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik bugünkü 31849 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik 2022!

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31772 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik!

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik bugünkü 31777 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği!

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği 11 Nisan 2005 tarihinde 25783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında 16 Nisan 2013 tarihinde ise bazı değişikliklere yer verildi. İşte yönetmelik hükümleri...

İcra ve İflas Kanunu resmi gazete Haberi

İcra ve İflas Kanunu resmi gazete

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik bugünkü 31849 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA BORÇLUYA SATIŞ

YETKİSİ VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 111/a maddesinde düzenlenen borçluya satış yetkisi verilmesine dair hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İcra ve İflâs Kanununun 111/a maddesinde düzenlenen haczedilen malın borçlu tarafından rızaen satışına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İcra ve İflâs Kanununun 111/a maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İcra dairesi: İcra ve İflâs Kanununa göre yapılan kıymet takdirini tebliğe yetkili esas sayılı icra dosyasının kayıtlı bulunduğu icra dairesini,

b) Kanun: 9/6/1932 tarihli...