Haciz isteme süresi ne zaman başlar?

Haciz isteme süresi ne zaman başlar?Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlem "haciz" olarak nitelendiriliyor. Peki, alacaklı haczi ne zaman talep edebilir? Haciz isteme süresi ne zaman başlar?


Haciz isteme süresi ne zaman başlar?

Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlem "haciz" olarak nitelendiriliyor. Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. 


İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz. Peki, haciz isteme süresi ne zaman başlar?


Alacaklılar; ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı redolunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin haciz konmasını isteyebiliyor.


Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir.


Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.


Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vukubulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır. Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.


Hacze başlama müddeti

İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar. Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. 


Bu halde hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahke­mesince çözümlenir.


Resmî sicile kayıtlı mal­ların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir.


Haciz talebi örneği 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com