Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ndeki ticari alanlar kiraya verilecek!

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ndeki ticari alanlar kiraya verilecek!

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde yer alan bazı fakülte ve yüksekokul içerisinde bulunan, fast-food, kantin, oyun alanı ve kiralık dükkan gibi taşınmazlar 27 Ekim 2020 günü kiraya verilecek.


Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde yer alan bazı fakülte ve yüksekokul içerisinde bulunan, fast-food, kantin, oyun alanı ve kiralık dükkan gibi taşınmazlar kiralanacak.

2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek taşınmazlar için İhale ve Teklif Açma tarihi 27 Ekim 2020 günü ve saat 09:00 olarak açıklandı. 

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlara ait ihaleler belirtilen tarih ve saatlerde Rektörlük Toplantı salonunda yapılacaktır.

2.İhale dokümanı www.mku.edu.tr internet adresinden görülebilir ve her bir yerin ihalesi için 30,00-TL (otuztürklirası) karşılığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3. Kiralanan taşınmazlarda Tayfur Sökmen Kampüsünde ve bağlı birimlerinde faaliyet gösteren iş kollarının ve İktisadi İşletmelerin faaliyet alanı haricinde bir iş kolunda öğrenci ve personele hizmet yapılacaktır.

4.İhaleye katılacak isteklilerin, aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı suretleri ile birlikte tekliflerini ihale saatine kadar (istenilen belgeler ve teklif mektubu zarfın içine eklenir ve kapatılır. Zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır)  İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya posta yolu ile ulaştırmaları gerekmekte olup postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İstekli gerçek kişi ise;
-Adres bilgileri (nüfus müdürlüğü veya e-devlet, muhtarlık, isteklinin ıslak imzalı adres beyanı)
-İsteklinin T.C. kimlik fotokopisi ile iletişim bilgileri (tlf, e-posta)
-İsteklinin adli sicil kayıt bilgileri
-İsteklinin varsa ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ile noter tasdikli imza
beyannamesi veya imza sirküleri (aslı veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı.)
-Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza
beyannamesi veya imza sirküleri (aslı veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı.), adli sicil kaydı, nüfus cüzdan fotokopisi.
 İstekli tüzel kişilik ise;
-Tüzel kişiliğe ait Resmi Onaylı adres belgesi (sicil gazetesinde, noter onaylı imza beyannamesinde adres bulunması halinde de adres bilgisi olarak değerlendirilecektir.) ve tüzel kişilik iletişim bilgileri
-T.C. kimlik fotokopisi (ortaklıklarda büyük ortağın, % 50 - %50 ortaklıklarda her iki ortağın)
-Adli sicil kayıt bilgileri (ortaklıklarda büyük ortağın, % 50 - %50 ortaklıklarda her iki ortağın)
-Tüzel kişiliğin varsa, ilgili mevzuat gereğince kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Ticaret Sicil Gazetesi (tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi) veya bu hususları gösterir belgeler.
-Vekâleten ihaleye katılma halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname veya tüzel kişiliği temsil etmeye yetkili kılındığına dair tüzel kişilikçe düzenlenmiş onaylı yetki belgesi ile temsile yetkili kişinin noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri (aslı veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı.), adli sicil kaydı, nüfus cüzdan fotokopisi.
-Tabloda belirtilen Geçici Teminat Bedelleri ve Doküman Bedelleri isteklilerce teklif edilen kısımlara göre verilecek ve banka veznesine, havale veya EFT yoluyla verilecek ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk Bank Uydu Şubesi Hatay nezdinde ki, TR34 0001 2001 5120 0006 0000 10 IBAN numarasına yatırılarak; Açıklama kısmına T.C. kimlik numarasını ve hangi ihaleye ait olduğunu belirten banka dekontunun aslı teklif zarfında sunulacaktır. Geçici teminat olarak kabul edilecek diğer değerler ise; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş, banka teminat mektupları veya Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvillerin aslı teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna teslim edilecektir.

5. Diğer Hususlar
5.1.Aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerden ihale sürecinde sözleşmesi devam eden işletmeler için, yapılan ihale sonucunda işe başlama tarihleri karşılarında belirtilen tarihlerdir.
5.2.Kiralanacak İşletmelerde; bahse konu hizmet kolu dışında bir talep olmaması halinde İktisadi İşletmelerin faaliyet alanı dışında bir iş kolunda verilecek teklifler ihale komisyonunca değerlendirilecektir.
5.3.Boş Dükkân yeri için ihaleye Seyahat Acenteliği faaliyetinde bulunmak üzere teklif vermek isteyen isteklilerin; ilgili Bakanlıktan almış olduğu işletme belgesini ibraz etmesi zorunludur.
5.4. Yıllık kira bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.

6. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan detayları için tıklayın