Hazine taşınmazları yönetmeliğinde değişiklik yönetmeliği!

Hazine taşınmazları yönetmeliğinde değişiklik yönetmeliği! Hazine taşınmazları yönetmeliğinde değişiklik yönetmeliği!

Hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 12 Kasım 2016 tarihinde 29886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.Hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 12 Kasım 2016 tarihinde 29886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikler aşağıda yer alıyor: 


YÖNETMELİK


HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına, (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.


“i) Yurtiçi özgün geliştirme ve ileri teknoloji gerektiren savunma, havacılık ve uzay sanayii alanlarında faaliyet gösteren ve Savunma Sanayii Müsteşarlığınca bildirilen yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde biridir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“Savunma, havacılık ve uzay sanayii yatırımlarında bedel uyarlaması

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (i) bendi kapsamındaki yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak hakkı ve/veya verilen kullanma izni sözleşmelerinin bedele ilişkin hükümleri, yatırımcılar tarafından talep edilmesi halinde anılan bende uyarlanır.”


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.