Hilli İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Hilli İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Hilli İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Hilli İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi, Hajymyrat Rejepov ve Hudaybedı Hangeldıyev 10 bin TL sermaye ile 22 Ekim'de Beylikdüzü, A.Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda kuruldu.Hilli İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi, Hajymyrat Rejepov ve Hudaybedı Hangeldıyev 10 bin TL sermaye ile 22 Ekim'de Beylikdüzü, A.Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda kuruldu. 


Hilli İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT A. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. B. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. C. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. D. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. E. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. F Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. G. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. H. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. İ. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. J. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri K.Her türlü inşaat malzemelerinin alımı,satımı ithalatı ve ihracaatını yapmak.       Konusu ile ilgili olarak;-Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir, acentalıklar kurabilir.-Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, bunlar tarafından ihraç olunacak hisse senedi ve tahvilleri almak, iştirak taahhütlerinde bulunmak, aracılık yapmamak kaydıyla bunları satmak, devir ve temlik etmek ve teminata vermek.-Konusu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat, ticaret, mümessillik, müşavirlik ve taahhüt işleri yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve yerine getirebilir.-Konusu ile ilgili ruhsatname, izin, imtiyaz, patent, marka ve ihtira beratını doğrudan alır, bunları tamamen veya kısmen devreder, başkalarına ait olanları devir alır, Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat ile her türlü know-how anlaşmaları yapabilir.-Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun,orta ve kısa vadeli borç alabilir.Aval ve kefalet krediler temin edebilir,yurt içinde ve yurt dışında mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir,bu konuda gerekli kefalet,rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir.-Konusu ile ilgili olarak her nevi gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis ettirmek,cins tahsisi yapmak, iş ve ortaklık münasebetlerinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tassarrufi işlemlerde bulunmak,keza menkul malları ve gayrimenkulleri üzerinde rehin, işletme rehni tesis etmek, şirketin her türlü hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek,menkul mal rehni işletme rehni ,ayni ve şahsi hernevi teminat almak,bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde terkin ve tescil işlemlerinde bulunmak -Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde müdürün teklifi üzerine keyfiyet ortaklar kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.-Anasözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve ilan ettirilecektir.


Hilli İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Beylikdüzü, A.Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı Perlavista AVM.B Blok /42