İBB, 5 takım taşınabilir akaryakıt istasyonu alacak!

İBB, 5 takım taşınabilir akaryakıt istasyonu alacak! İBB, 5 takım taşınabilir akaryakıt istasyonu alacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 Takım Taşınabilir Akaryakıt İstasyonu Alımının ihalesini yapacak.Söz konusu Akaryakıt İstasyonu Alım ihalesinin 11 Ağustos tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 Takım Taşınabilir Akaryakıt İstasyonu Alımı yapacak. İhalesi, 11 Ağustos saat 11.00'de Satınalma Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. 


İhale Konusu: 5 Takım Taşınabilir Akaryakıt İstasyonu Alımı

İhale Kayıt No: 2014/76530

İhale Tarih ve Saati: 11/08/2014 11:00

İlgili Müdürlük/Birim Satınalma Müdürlüğü

İlgili Adres: Ek Hizmet Binası M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 Güngören-Merter/İSTANBUL

İlgili Telefon: 2124494260

İlgili Faks: 2124494265

İlgili E-Posta: ibrahim.percinkaya@ibb.gov.tr

İhalenin Yapılacağı Yer: İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu – M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 Merter/İSTANBUL

İhale Türü: MUHTELİF ALIM

İhale Usulü: Açık İhale

Niteliği ve Miktarı: 5 Takım Taşınabilir Akaryakıt İstasyonu Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: İdarenin İstanbul İli İçerisinde göstereceği yerlere teslim edilecektir.

İşin Süresi / Teslim Tarihi: Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın İstanbul ili sınırları içinde idarenin gösterdiği yerlere şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için teslim süresi 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.

İlan Sayısı:

İlan Metni:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

TAŞINABİLİR AKARYAKIT İSTASYONU SATIN ALINACAKTIR     İş Emri : 206

5 Takım Taşınabilir Akaryakıt İstasyonu Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/76530

1-İdarenin

a) Adresi : M.NEZİHİ ÖZMEN MAH. KASIM SOK. NO:62 34010 MERTER GÜNGÖREN/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124494260 - 2124494265

c) Elektronik Posta Adresi : ibrahim.percinkaya@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 5 Takım Taşınabilir Akaryakıt İstasyonu

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri  : İdarenin İstanbul İli İçerisinde göstereceği yerlere teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın İstanbul ili sınırları içinde idarenin gösterdiği yerlere şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için teslim süresi 75 (yetmişbeş) takvim günüdür. 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : : İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu – M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 Merter/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 11.08.2014 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 57 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satınalma Müdürlüğü Ek Hizmet Binası M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 Güngören-Merter/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu – M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 Merter/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

                                                                                                  İş Emri : 206

Doküman Bedeli: 57


İhale ilanı için tıklayın