Yalova Altınova'da icradan 2.9 milyon TL'ye satılık tarla!

 Yalova Altınova'da icradan 2.9 milyon TL'ye satılık tarla! Yalova Altınova'da icradan 2.9 milyon TL'ye satılık tarla!

Karamürsel İcra Müdürlüğü'nden Altınova'da bulunan tarla 2 milyon 936 binTL'ye satılacak. Satış, 9 Temmuz Pazartesi günü 11:00-11:10 saatleri arasında yapılacakİlan şöyle;


TC. KARAMÜRSEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dosya No : 2010 /1249 Talimat


TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI


Borçluya ait ve bîr borçtan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış gün ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen taşınmaz satılacaktır.


1-İİK. 127. MO. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan ( Mtlbrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara, gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.


2-TAŞINMAZIN TAPU KAY1DI :Yalova ili- Aitınova ilçesi- Çavuşçiftliği köyü- Harmanlık mevkii-187 parselde kayıtlı 7.340 m2 miktarlı tarla niteliğinde taşınmaz satılacaktır.


3-TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU :A!tınova Belediye Başkanlığı’nın yazıları ile Belediye mücavir alanı içerisinde olup, yola terk işlemleri yapıldıktan sonra E (Katafanları katsayısı) 0.80 Hmax (yapının yüksekliği) 11.50 m yüksekliğinde 3 kat imar durumu mevcut olduğu belirtilmiştir.


TAŞINMAZIN KONUMU VE DEĞERİ: Satışa konu taşınmaz olan 187 noltl parselin Kuzeyinde 182 nolu parsel, güneyinde 176 nolu parsel, doğusunda. 1(595,. 1696,1699,1700 no’lu parseller ve batısında kısmen yol ve kısmen 1181, 1182, 1183,1184,1185 no’lu parseller bulunan 7.340,00 m2 miktarlı parsel jjzerinde herhangi bir yapı veya meyve ağaçlarının bulunmadığı, boş tarla vasfında olduğu belirtilmiştir. Taşınmazın Kumlu- tınlı toprak yapısı vardır.


TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ: 2.936.000,00TL


1-BİRİNCİ SATIŞ :09/07/2012 günü Saat: 11:00-11:10 saatleri arasında Karamürsel İcra Müdürlüğünde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60’rnı ve rilçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraftan geçmek şartı ile ihale olunur.. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, gayri menkul 19/07/2012 günü aynı saatte Karamürsel İcra Müdürlüğünde 2. arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.


2-Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20 sini nispetinde pey akçesi yada bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir, Taşınmazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini deriıal veya verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. Katma Değer vergisi, İhale damga vergisi alıcı adma tahakkuk edecek'/% tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi harçı, Birikmiş emlak vergi borçlan ile satıcı adına tahakkuk edecek 1'A tapu harçları satış bedelinden iade edilir. Teslim ve tahliye giderleri ihale alıcısına aittir.


3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin, bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hari<j bırakılacaktır.


4-Taşınmazı satın alanlar, satış bedelini hemen veya verilen süre içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü Maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlar ile temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mütfselsilen m«ııl tutularak ve hiç hir hükme ham kalmadan kendilerinden tahsil olunacak bu M varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname ilan tarihinden itibaren müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir.


6-Satışa iştirak etmelf isteyenlerin şartnameyi görmüş ye münderecatmı kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/I249.Talimat sayılı dosya numarasından müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur. 18/05/2012


(İcİf.K126)


İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

(Yönetmelik Örnek No : 27)

( Basın No: 32574 www.bik.gov.tr)


İlan için tıklayın