İki arsanın birleştirilmesi için gerekenler!

 İki arsanın birleştirilmesi için gerekenler!

Birleştirme,tapu sicilinde birden fazla arsanın bir tapuya bağlanıp,tek parsel halini almasıdır.Birleştirme işlemi için bazı hususların yerine getirilmesi gerekiyor.İşte iki arsanın birleştirilmesi için gerekenler!İki arsanın birleştirilmesi için gerekenler!

Birleştirme yani tevhid,tapu kütüğünün ayrı, ayrı sayfalarında kayıtlı, birbirine bitişik, iki ya da daha fazla parselin, ilgilisinin talebi üzerine İmar Kanununa göre tek bir parsel numarası altında birleştirilerek, kütüğün ayrı bir sayfasına tescili ile tek bir tapuya bağlanması işlemine deniliyor.


Yapılan birleştirme işleminin imar mevzuatına uygunluğu onaylattırılıyor.Onay mercii; işleme konu parseller belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediye encümeni; mücavir alan dışında ise il özel idaresi oluyor.


2010/4 sayılı genelge birleştirmeyi; talebe bağlı olarak yapılacak işlemlerden olarak belirliyor. Lisanslı büroların kurulduğu yerlerde birleştirme için ilk başvuru bürolardan birine yapılıyor. Eğer Lisanslı büro kurulmamışsa başvuru kadastro müdürlüğüne yapılıyor.


Birleştirme işlemi; teknik yönü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendiriyor.


İki arsanın birleştirilmesi için başvuruda bulunulacak olan belgeler;

Talebin gerçek veya tüzel kişilerce yapılması halinde;


-Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği.


-Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği.


-Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği.


-Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.


-Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliğidir.


Birleştirme işleminin tamamlanması için kayıtlı değerler üzerinden binde 11,38 oranında harç tahsil edilmesi gerekiyor.Tevhid masrafı nasıl hesaplanır?Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com