İkon Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İkon Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! İkon Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İkon Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Halim Çolak, Ergül Mağara tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 28 Mart'ta Maltepe, Cevizli Mahallesi'nde kuruldu.İkon Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Halim Çolak, Ergül Mağara tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 28 Mart'ta kuruldu. 


İkon Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; GAYRİMENKUL,DANIŞMANLIK,İNŞAAT, TURİZM, EMLAK A-GAYRİMENKUL  1-Amacına göre işlerin tanıtımına ve geliştirilmesine ilişkin tüm çalışmaları yürütür ve  piyasa araştırmalarını yapar.  2-Amacına ilişkin yurt içinde ve yurt dışında gerekli ruhsat, izin, öncelik, ihtira beratlarını  alır, devreder ve devralır.  3-Amacına uygun her türlü taahhüde girebilir.  4-Amacına uygun olarak kurulmuş ve kurulacak şirket, müessese, iş ortakları ve firmalarla  ortaklık kurabilir, iştirak edebilir, devir alabilir ve satabilir  5-Şirketin amacına ulaşabilmesi için makine ve tesislerle, emlak komisyonculuğu  faaliyetleri kapsamına girmemek şartıyla gayrimenkulleri iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir,  kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üzerinde intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti,  kat irtifakı, inşaat hakkı, ipotek tesis edebilir, iktisap devir ve ferağ edebilir.  6-Her türlü menkul malları ve diğer hakları amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine ve  teçhizat, ulaşım aracı, marka, patent, knowhow, şans haklarını iktisap edebilir, elden çıkarabilir,  mahdut ayni veya şahsi haklar ile takyid edebilir. Başkalarının bu tür mal ve haklarını mahdut ayni  ve şahsi bir hakka dayanarak kullanabilir veya elde bulundurabilir. Bu haklar üzerinde her türlü  tasarrufta bulunabilir kendi adına tescil ettirebilir üçüncü şahıslara devredebilir kullandırabilir,  kiralayabilir, kiraya verebilir. 7-Özel ihtisas gerektiren konulardaki değerleme talepleri için şirket dışında konusunda  uzmanlaşmış kurum kuruluş ve şahıslardan danışmanlık hizmet alabilir ve değerleme raporu  hazırlatabilir.  8-Şirket bünyesinde hazırlanan rapor ve yazılar ile çalışma notlarının muhafazasını  sağlar.  9-Şirket lüzumlu görülecek menkul ve emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına  girmemek şartıyla gayrimenkul malları iktisap edebilir satabilir başkasından kiralayabilir yahut  kiraya verebilir, teminatlı ve teminatsız her türlü istikraz edebilir alacaklarına karşılık rehin veya  ipotek alabilir bu ipoteklerin terkinini talep edebilir kanunun tayin ettiği çerçeve dâhilinde her türlü  teminat alabilir veya verebilir. Özellikle mal varlığına dâhil menkul ve gayrimenkuller üzerinde  alacakları lehine veya üçüncü şahıslar lehine rehin veya ipotek tesis edebilir. Kefil olabilir her türlü  ayni veya nakdi kefaletini verebilir.  10-Şirket iştigal konusu ile ilgili şirketlere iştirak edebilir kurulmuş şirketlerle ortak  çalışabilir kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir.  11-Şirket konusu ile ilgili yapacağı yatırımlar ve harcamalar için gerekli olabilecek iç ve  dış kredileri dâhili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden her türlü uzun  orta ve kısa vadeli krediler olarak temin edebilir ve bunlarla ilgili tasarrufta bulunabilir.  Emval ve kefalet kredileri temin edebilir bunlar ile ilgili şirket taşınmazları ve iktisadi  kıymetleri ipotek ettirebilir. Yapılmış ipotekleri fek ettirebilir.  12-Şirket alacaklarını ve borçlarını teminat ipotek ve rehin sözleşmeleri ihdas edebilir  ipotek ve rehin verebilir ipotek ve rehin alabilir rehinleri fek edebilir ve tadil edebilir.  Yukarıda belirtilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka  işlere girişilmek istendiğinde, ilgili yasal izinleri alınarak keyfiyet; yönetim kurulunun teklifi  üzerine şirket genel kurulunun onayına sunulur ve bu yönde karar alındıktan sonra şirket bu işleri  de yapabilir.  B-DANIŞMANLIK 1-Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkuller,  gayrimenkul projeleri ve gayrimenkullere dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel  değerini, bu değeri etkileyebilecek piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda  kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak takdir etmek.  2-Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde  ipotekli konut finansmanı için ipotek tesisi aşamasında ve ipotekli konut finansmanından  kaynaklanan alacakların takibi aşamalarında kıymet takdirinde bulunmak, değerleme faaliyeti  yapmak, raporlar düzenlemek.  3-Gayrimenkullerle ilgili proje analizleri yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve  konum araştırması yapmak, en verimli ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak,  yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak,  pazar analizleri ve araştırmaları yapmak, pazarlama stratejileri belirlemek ve bu hizmetleri  sunmak, bölge ekonomisi araştırmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak,  gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama  hizmetlerinde bulunmak,  4-Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak,  hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.  5-İhtisas gerektiren özel konulu değerleme taleplerinde şirket dışından konusunda  uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerleme uzmanı sağlamak ve değerleme raporu tanzim  etmek.  6-Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerleme raporlarını belirli  zaman.


İkon Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Maltepe, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi, No:18/2