28 / 05 / 2022

İmarda park alanı nedir?

İmarda park alanı nedir?

İmarda park alanı nedir? İmar planı kapsamında park alanı olarak belirlenen alanlarda özel mülkiyete konu taşınmaz varsa ne olur? Kamulaştırma nasıl yapılır? İşte sorularınızın yanıtı...İmarda park alanı nedir?

İmarda park alanı; İmar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, h=4,50 m.’yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergole, kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesislerin yapılabildiği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlara deniyor.


Anayasamızda madde 46'da yer alan esaslara göre; Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunla üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.


Park alanı olarak gözüken yer..

Buna göre imar planlarında park alanı olarak belirlenen alanların özel mülkiyete konu olması halinde bu alanlarda kamulaştırma yapılıyor.


Kamulaştırma işleminde söz konusu arsa veya binanın ederi kadar sahibine ücret ödeniyor veya takas yöntemi ile mal sahibine eşdeğer bir mal veriliyor.


Islah imar planı nedir?