Innovia Arifiye'deki yurt binası 111 milyon TL'ye Ortadoğu Enerji'ye satıldı!

Innovia Arifiye'deki yurt binası 111 milyon TL'ye Ortadoğu Enerji'ye satıldı! Innovia Arifiye'deki yurt binası 111 milyon TL'ye Ortadoğu Enerji'ye satıldı!

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sakarya İli Arifiye İlçesi Merkez Mahallesi'nde hayata geçirdiği Innovia Arifiye projesindeki 30 bin 212 metrekarelik yurt binasını, Ortadoğu Enerji'ye KDV hariç 111 milyon TL bedel karşılığında sattı...


Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) maddi duran varlık satışı hakkında açıklama yaptı.

Yeşil GYO, Sakarya İli Arifiye İlçesi Merkez Mahallesi 262 Ada 1 Parselde kayıtlı 30 bin 212 metrekare yüzölçümlü yurt binasını, Ortadoğu Enerji'ye KDV hariç 111 milyon TL bedel  karşılığında sattı.

Innovia Arifiye Projesi 2 adet parselde toplam 50 bin 165 metrekarelik bir alanda tasarlanmış içinde 2184 kişilik yurt, 154 adet konut (rezidans daire) ve 58 adet ticari ve ofis ünitesi bulunduran karma bir projedir.

Projenin toplam inşaat alanı yaklaşık 59 bin 190 metrekare. Arifiye’nin doğal dokusuna uygun seçkin mimarisi ve sosyal olanaklarıyla Innovia Projesi bölgeye yeni bir kimlik kazandıracak ve sunduğu keyifli ve modern yaşam biçimi ile bölgede bir ilk olacak. Merkezi bir konuma ve şehir manzarasına sahip olan proje D-100 Karayoluna 1,5 kilometre, TEM otoyol bağlantısına yaklaşık 2,5 kilometre mesafede yer alıyor. 

Yeşil GYO'nun KAP açıklaması:
30.09.2019 tarihli yönetim kurulu kararımızda Cengiz Dilli ve Yaşar Altıparmak'ın ayrıca Ortadoğu firmasında da Yönetim Kurulu üyesi olması nedeniyle Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla aynı içerikli karar ilişkili taraf niteliğindeki yönetim kurulu üyeleri olmadan tekrar alınmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımızın bilgilerinize sunulur. 

1.) Sakarya İli-Arifiye İlçesi Merkez Mah.262 Ada 1 Parselde kayıtlı  30.212 M2 Yüzölçümlü Yurt Binasının Ortadoğu Enerji San.ve Tic.A.Ş.'ye Kdv Hariç 111.000.000 TL (Yüzonbirmilyon Türk Lirası) bedel  karşılığında satımına,

2.)Söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre; 

a) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 4,76

b) Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 174,85

c) Devredilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı %2.752

olup, 

Yapılacak  işleminin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %50 sınırını aşması sebebiyle; 

1-Söz konusu satış işleminin; Sermaye Piyasası Kanununun 24. maddesi ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun  "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) 7/1 maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasına, "Önemli nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)nin Ayrılma Hakkının Kullanımı başlığını taşıyan 9.maddesi kapsamında söz konusu satış işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin paylarını şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatının Kamuyu Aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda bilgilendirilmelerine,  

2-"Ayrılma Hakkı'nın" kullanılmasında Sermaye Piyasası Kanununun 24. maddesi ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun  "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı başlığını taşıyan 10. maddesi kapsamında, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının" söz konusu satış işleminin ilk defa bu Yönetim Kurulu Karar tarihi itibariyle kamuya açıklanacağı dikkate alınarak, işbu yönetim Kurulu Karar tarihi hariç olmak üzere, işbu karar tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan "Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması" alınarak hesaplanan 0,30 TL olarak belirlenmesine ve pay alım teklif fiyatına ve pay alım teklif sürecine genel kurul toplantısı gündeminde yer verilmesine, 

Bu doğrultuda, 

a. Söz konusu önemli nitelikteki işlemin Genel Kurul onayına sunulmasına, Genel Kurul Gündeminde ayrılma bedeli ve ayrılma hakkı kullanım süreci ile ilgili bilgilere Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca yer verilmesine, 

b. SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde Yönetim Kurulumuz tarafından, "ayrılma hakkı" kullanımları sonucunca Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği "toplam maliyet" ile ilgili olarak 5.000.000TL "üst sınır" getirilmesine ve toplam maliyetin 5.000.000 TL'sını aşması halinde Genel Kurul kararı alınmış olmasına rağmen söz konusu işlemin gerçekleştirilmemesine, işlemden vazgeçilmesine,  
c. Söz konusu sınırlama ile ilgili bilgilerin genel kurul toplantısı gündeminde yer almasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına, 

d. Yukarıda konu edilen sınır aşıldığı takdirde ve/veya mevzuat uyarınca şartların gerçekleşmemesi durumunda, anılan alım işleminden vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul toplantısı gündemine alınmasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

3-Sermaye Piyasası Kurumu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli iş ve işlemlerin ifası, ayrılma hakkının kullandırılması ile ilgili olarak aracı kuruluşun seçimi ve görevlendirilmesi hususlarında Yaşar Altıparmak ve Cengiz Dilli'nin yetkili ve görevli kılınmasına,  

Bahsi geçen sınırlamalar ve/veya diğer şartlar hakkında işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemin ilanından önce ve her halükarda bu konularda Yönetim Kurulu Kararı alındığında, derhal, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, KAP'nda kamuya açıklama yapılmasına ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeşil GYO'dan İstanbul Tower 205 projesinin satışı hakkında açıklama!

ICBC, İstanbul Tower 205 projesini satın aldı!

 

Esra Nur AÇKI ULUSOY/Emlakkulisi.com