08 / 08 / 2022

İnşaatta temel tezkeresi zorunlu mu?

İnşaatta temel tezkeresi zorunlu mu?

Kimi belediyeler inşaata başlama sürecinde ruhsatın yanı sıra temel tezkeresi veya temel vizesi gibi isimler altında bir başka izni de talep ediyor. Peki, inşaatta temel tezkeresi zorunlu mu?İnşaatta temel tezkeresi zorunlu mu?

İnşaata başlanırken, alınması gereken izinler arasında inşaat ruhsatı bulunuyor. Bu ruhsat, resim ve hesapları, elektrik ve tesisat projeleri, statik proje, mimari proje ve ebatlı krokiye veriliyor.


İnşaat ruhsatı alınmadan yapının inşaasına başlanılması halinde cezai yaptırımlar uygulanıyor. Kimi belediyeler inşaat ruhsatının yanı sıra temel tezkeresi veya temel vizesi gibi isimler altında bir başka izni de talep ediyor. Peki, inşaatta temel tezkeresi zorunlu mu?


Konu ile ilgili olarak Bakanlığın tebliği bulunuyor. Tebliğ gereğince temel vizesinin herhangi bir yasal yönü bulunmamasına karşın, inşaat sürecinin takibi için istenebiliyor.


BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü


KONU : Ruhsat


İLGİ: 23.10.1989 tarih, 2514-22657 sayılı Genelge.


3194 sayılı İmar Kanunu ile tanımlanan yapıların inşa edilebilmesi için, yapı ruhsatiyesi alınmasının zorunlu olduğu Kanun''un 20. maddesi ile hüküm altına alınmış, 29. maddesinde ise ruhsat süresine ilişkin açıklama yer almıştır.


Buna göre yapıya başlama süresi, ruhsatın alındığı tarihten itibaren iki yıl olup, bu sürede inşasına başlanmayan veya başlama süresi ile birlikte beş yıl içinde bitirilmeyen yapılara ait ruhsatın hükümsüz sayılarak yeniden düzenlenmesi ve bu işlemin yürürlükteki Kanun, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre yapılması gerekmektedir.


Dolayısıyla, yapıya ruhsat alındıktan iki yıl sonra başlanması veya bu sürede başlanıp da beş yıl sonra inşasına devam edilmesi halinde, yapının inşaat ruhsatı alınmadan başlanan veya ruhsatsız yapılmakta olan yapı olarak değerlendirilmesi ve imar mevzuatına aykırı yapı olarak Kanun''un ilgili hükümlerine tabi olması gerekir.


İlgi Genelgeye rağmen Bakanlığımıza ulaşan çeşitli yazılardan belediyelerce "temel tezkeresi" veya "temel ruhsatı" adı altında düzenlenen belgeye göre inşaata başlatıldığı ve daha sonra "temel üstü" ruhsatı düzenlendiği anlaşılmaktadır.


Söz konusu Genelge''de de belirtildiği gibi, imar mevzuatında, bu tür isimler altında herhangi bir belge mevcut olmadığından ve böyle bir ruhsat düzenlenmesi yasal olmadığından, yapılara doğrudan inşaat ruhsatının düzenlenmesi; ancak, plan ve mevzuat hükümlerine uygun yapılaşmanın sağlanması yanlış uygulamalara ve maddi kayıplara neden olunmaması için ilgili belediyelerce inşaatların her aşamada kontrol edilmesi gerekir.


Ayrıca, mevzuat hükümlerine uygun olarak üzerinde birden fazla yapı yapılabilen imar parsellerinde; ruhsat eki projede yer alan vaziyet planında yerleri belirlenen yapıların, ön, yan ve arka bahçe ile binalar arasındaki asgari komşu mesafelerine uyulmak ve mevcut ruhsattaki koşulları sağlamak şartıyla yapıların konumlarının değiştirilmesi, yeniden ruhsat düzenlenmesini gerektirmemektedir.


Temel ruhsatı nedir?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com