İntema İnşaat 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

İntema İnşaat 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?İntema İnşaat, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarına göre oluşan 21.706.497 TL dönem zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına karar verildi. 


İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kar payı dağıtılmamasına ilişkin genel kurul kararı hakkında açıklama yaptı.

İntema İnşaat tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2020  hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 2.732.689 TL "Dönem Karı", Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 21.706.497 TL ‘'Dönem Zararı'' oluştu. 

Şirketin Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında 39.211.993 TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması ve yapılan düzeltme sonrası dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, 2020 yılında oluşan dönem karının, sözü edilen geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarına göre oluşan 21.706.497 TL dönem zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına karar verildi. 

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Ödeme

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

Stopaj Oranı(%)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

INTEM, TRAINTEM91I0

 

0,0000000

0

0

0,0000000

0

 

İntema İnşaat'ın KAP açıklaması:
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.732.689 TL "Dönem Karı", Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 21.706.497 TL ‘'Dönem Zararı'' oluşmuştur.

Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda,

SPK düzenlemeleri gereği geçmiş yıllar zararlarının, geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmının net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınması gerektiği göz önünde bulundurularak;

a) Şirketimizin Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında 39.211.993 TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması ve yapılan düzeltme sonrası dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına,

b) 2020 yılında oluşan dönem karının, sözü edilen geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine,

c) Dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre oluşan 21.706.497 TL dönem zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına,

karar verilmiştir.

Dosya için tıklayın