İpoteğin terkini nedir?

İpoteğin terkini nedir? İpoteğin terkini nedir?

İpotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınması işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, ipoteğin terkini nedir? İpoteğin terkini nasıl olur?

İpoteğin terkini nedir?

İpotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınması işlemi olarak karşımıza çıkıyor. 


İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmez. Borçlunun teminat gösterdiği herhangi bir taşınmazın tapusuna ipotek konulabiliyor.


Miktarı belirli olmayan veya değişebilen alacaklar da, belli rehin derecesine yerleştirilir ve tescilden sonra alacak miktarında meydana gelecek değişmelere bakılmaksızın sırasını korur. Peki, ipoteğin terkini nedir? İpoteğin terkini nasıl olur?


İpoteğin terkinini isteme hakkı

Alacak sona erince ipotekli taşınmazın maliki, alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebilir. Borçtan şahsen sorumlu olmayan rehinli taşınmaz maliki, borçluya ait koşullar içinde borcu ödeyerek taşınmazın üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını isteyebilir. Alacak, borcu ödeyen malike geçer.


İpoteğin terkini dava dilekçesi:


...............  MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU                    : İpoteğin Terkini İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-)   Müvekkilim, kardeşinin davalıya olan  … TL. borcu için …, ... İlçesi, ... ada, ... parselde kayıtlı taşınmazının üzerinde ikinci dereceden ipotek tesis etmiştir.


2-) Müvekkilimin kardeşi borcun tamamını ödemiştir ve bunları makbuzlarla ispat etmiştir. Bunun üzerine müvekkilim, davalıya ipoteği kaldırması için ihtarname çekerek başvurmasına rağmen davalı müvekkilimin bu talebini yerine getirmemiştir.


3-) Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir. 


HUKUKİ NEDENLER  : 4721 S. K. m. 883 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Ödeme makbuzları, tapu kaydı, ihtarname ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, adı geçen taşınmaz üzerinde davalı lehine  olan ipoteğin terkinine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…


Davacı Vekili

Av.


Tapu ipotek dilekçesi!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com