Çukurova Balkon

Isı pay ölçer yasası!

Isı pay ölçer yasası! Isı pay ölçer yasası!

Enerji tasarrufu yapan ısı pay ölçer sistemi ortam ısısına göre çalışan bir mekanizma olarak tanımlanıyor. Isı pay ölçer yasası Enerji Verimliliği Kanunu olarak karşımıza çıkıyor..


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Isı pay ölçer yasası!

İçinde bulunulan ortamın sıcaklığının istenilen seviyede tutulmasını sağlayan ve aynı zamanda enerji tasarrufu yapan ısı pay ölçer sistemi ortam ısısına göre çalışan bir mekanizma olarak tanımlanıyor.


Isı pay ölçer kullanımı, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile zorunlu hale getiriliyor. Söz konusu kanun maddesi aşağıda yer alıyor:


"Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz."


MADDE 16 – 

23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

"Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. 


Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. 


Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. 


Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır." Pay ölçer taktırmamanın cezası var mı?