17 / 08 / 2022

Üsküdar'da 3.3 milyon TL'ye yapım karşılığı kiralık yurt!

Üsküdar'da 3.3 milyon TL'ye yapım karşılığı kiralık yurt!

İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü İstanbul İli Üsküdar ilçesi Çengelköy Mahallesi'nde bulunan taşınmazın kiralanması ve işletilmesi için ihale yapılacak. Mülkün muhammen kira bedeli 3 milyon 286 bin TL olarak belirlendi.



İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü İstanbul ili Üsküdar İlçesi Çengelköy Mahallesi'nde bulunan taşınmazın kiralanması ve işletilmesi için ihale yapılacak. Mülkün muhammen kira bedeli 3 milyon 286 bin TL olarak belirlendi.

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, Kaldırım Caddesinda bulunan,mülkiyeti Hamdullah Paşa Vakfına ait 185 pafta, 918 ada, 13 parsel’de kayıtlı, 2730,00 metrekare yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 09/07/2018 tarih– 322/372 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü 25 (Yirmibeş) yıl süreyle Bina (Özel Öğrenci Yurdu) inşaat yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkarıldı. 

İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü'nden: 

I- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, İhale Şartnamesinin Madde:2’de belirtilen şartlarla ve İşletme süresi sonrasında (24. yılın sonunda) yapıların bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan İdaremize teslim edilmesi, kiralamaya devam edilmesi durumunda günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi şartlarıyla, “bina” yapılmak üzere İnşaat yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine konulmuştur.
II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -
1.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.
(2)
III- İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13:00-17:00
saatleri arasında Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde
bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda
görebileceklerdir.
IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler iş bu ihale ilanı eki ihale
standart formlar içerisinde yer alan eklere göre hazırlayacakları teklif mektubu ile aşağıda dış zarf
içerisinde istenilen diğer belgeleri, bu işe ait ihale şartnamesinin 6, 11 ve 12. Maddesinde açıkça
belirtilen hususlar dâhilin de hazırlayacak ve hazırlanan bu belgeleri de yukarıda belirtilen ihale
tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan İhale Kalem
Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. (Aşağıda istenen belgeler, işe ait ihale
şartnamesinin 6. Maddesinde açıkça belirtilmiş ve aşağıda sadeleştirilmiş halidir. İstekliler işe ait
bu ihaleyi, resmi internet sayfamız https://ihale.vgm.gov.tr/ihale-ilanlari/Sayfalar/ilanlar.aspx?
adresinde bölge müdürlüğümüzü bulup seçip daha sonra bu ihalenin seçilmesiyle de ihale
şartnamesi, ihale standart formlar ve diğer ekleri görebilecektir.)
Ek-8 örneğine göre hazırlanan teklif mektubunu ihtiva eden kapatılmış ve imzalanmış iç zarf ile,
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış
sureti
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin
yatırıldığına dair makbuz,
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim
Beyannamesi(Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %40'i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4)
03.04.2019 “ÇARŞAMBA” SEDA
2996
“EBYS”
(Mutlaka Gününde
“Artırma İlanları”
(3)
h) Tahmin edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik
karnesi veya ihale konusu benzer işlere ait resmi kurumlardan alınmış iş bitirme/iş denetleme
belgesi yada yapı kullanma izin belgesi veya iş bitirme tutanağı ve eki inşaat ruhsatı belgesi,
h.1. İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5).
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi
borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının
İdareye ibraz edilmesi
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden
Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu (Ek:7),
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini
vermek zorundadır.
V- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre
yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile
ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar,
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.
VI- İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 11.nci maddesine göre hazırlayacakları
tekliflerini, aynı şartnamenin 12.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve
saatine kadar İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri
ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.
VII- İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VIII- Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat
Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye
verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın
tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
X- Bu işe ait ilan bedeli sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize
yatırılacaktır.
XI- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Tel : 0 216 695 21 00 - (7244-7234)
İnternet Adresi : www.vgm.gov.tr
Faks : 0 216 695 21 30
Mail : [email protected]
İlan olunur.