27 / 06 / 2022

İstanbul'da 24.2 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

İstanbul'da 24.2 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İstanbul Beylikdüzü ve Ayazağa'da yer alan 3 adet gayrimenkulü 24 milyon 197 bin 740 TL bedelle satışa çıkardı.İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İstanbul Beylikdüzü ve Ayazağa'da yer alan 3 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 24 milyon 197 bin 740 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

İstanbul da 24.2 milyon TL ye satılık 3 gayrimenkul!

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine'ye ait veya Hazinenin hissedar olduğu taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ve aynı Kanunun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile belirtildiği şekilde yukarıda gösterilen gün ve saatlerde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı,  Ankara  Cad. Hükümet Konağı Sok.
No: 11 Kat: 1 Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek,
işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),
b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgâh Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte;
ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 

İstanbul da 24.2 milyon TL ye satılık 3 gayrimenkul!

c) Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılmak için 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. A-İÇ ZARF: İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, (İç Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ile imzası yazılır.) Teklif Mektubu (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen
kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.) B-DIŞ ZARF: Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir. (Teklif mektubunu
içeren zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte bu zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine
isteklinin adı soyadı adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır). a. Teklif mektubunu içeren zarf, b. Gerçek kişilerde (şahıslarda); nüfus cüzdan sureti veya
aslı ihale esnasında gösterilmek üzere T.C. kimlik numarasını içeren kimlik fotokopisi, Tüzel kişilerde; İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin
tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname, Kamu tüzel kişilerinde; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit içi ve süresiz ibaresi olan banka teminat mektubu d. Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgahını olduğunu gösterir belge e. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda (2021 yılında) alınmış, siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Faaliyet Belgesi), f. Vekaleten ihaleye katılımlarda, istekli adına ihaleye katılabileceğine dair noter tasdikli vekaletname g. Ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile birlikte iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
4-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.
5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.
6-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
8-Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (Beş Milyon TL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00-TL'den (Beş Milyon TL'den) 10.000.000,00-TL'ye (On Milyon TL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş), 10.000.000,00-TL'yi (On Milyon TL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
9-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.