İÜ Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde 7 Ağustos'ta yenileme ihalesi yapılacak!

İÜ Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde 7 Ağustos'ta yenileme ihalesi yapılacak! İÜ Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde 7 Ağustos'ta yenileme ihalesi yapılacak!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çalışma Ofisleri ve Toplantı Odası Düzenlenmesi İşi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 7 Ağustos'ta ihaleye çıkıyor.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çalışma Ofisleri ve Toplantı Odası Düzenlenmesi İşini ihaleye çıkarıyor. İhale; 7 Ağustos saat 11.30'da İ.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. 


İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çalışma Ofisleri ve Toplantı Odası Düzenlenmesi İşine sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içinde başlanacak ve 90 günde tamamlanacak. 


İHALE İLANI:


2014/75073 İKN. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKT. ELMARUF SOK.BİRLİK İŞ HANI 22 - Evrak No: 32376


bina tadilatı yaptırılacaktır


yapı isleri ve teknik daire başkanlığı yükseköğretim kurumları


İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çalışma Ofisleri ve Toplantı Odası Düzenlenmesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


ihale Kayıt Numarası: 


1-İdarenin


a) Adresi: Elmaruf Sokak No: 7 34116 Süleymaniye FATİH/İSTANBUL


b) Telefon ve faks numarası: 2124400070 - 2124400071


c) Elektronik Posta Adresi: yapiisl@istanbul.edu.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı: Çalışma Ofisleri ve Toplantı Odası Düzenlenmesi İşi 1 adet Onarım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 


b) Yapılacağı yer: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Beyazıt Yerleşkesi Fatih/İSTANBUL


c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer: İ.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Elmaruf Sok. No:7 Süleymaniye-Fatih/İSTANBUL


b) Tarihi ve saati: 07.08.2014 - 11:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak, 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinden (B) Üst Yapı (Bina) İşlerden III. Grup Bina İşleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Mimar/İnşaat Mühendisliği veya Elektrik/Makina Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İ.Ü.


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Elmaruf Sok. No:7 Süleymaniye-Fatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İ.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Elmaruf Sok. No:7 Süleymaniye-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (Yetmiş Beş) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İhale ilanının tam metni için tıklayın