Kağıthane'de İBB'den 1.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Kağıthane'de İBB'den 1.1 milyon TL'ye satılık arsa! Kağıthane'de İBB'den 1.1 milyon TL'ye satılık arsa!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı belediyeye ait Kağıthane 'de yer alan 298 metrekare arsayı satışa çıkardı. Arsanın muhammen bedeli ise 1 milyon 192 bin TL.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kağıthane'de bulunan belediyeye ait arsayı satışa çıkardı. 298 metrekare alana sahip arsanın muhammen bedeli 1 milyon 192 bin TL.


İhale 21 Ocak 2015 saat 13.00'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda açık teklif usulü ile yapılacak.


İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi

yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 3965

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: İstanbul 

b) İlçesi: Kağıthane 

c) Cinsi: Arsa

d) Pafta No:— 

e) Ada No: 8699 

f) Parsel No: 9

g) Yüzölçümü: 298 m2 

h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı 

i) Halihazır: işgalli

j) İmar Durumu:Ticaret Alanı k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No): Merkez (Sanayi) Mah. Yamaç Sok.

3) Muhammen Bedeli: 1.192.000.-TL

4) Geçici Teminatı: 35.760.-TL

5) İhale Tarihi ve Saati: 21 Ocak 2015 - 13:00

6) ihalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

9) Şartname Bedeli: 100.-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrâzı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.


İlan dosyası için tıklayın