Kahramankazan Belediyesi'nden 18.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Kahramankazan Belediyesi'nden 18.2 milyon TL'ye satılık arsa! Kahramankazan Belediyesi'nden 18.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Kahramankazan Belediyesi, Atatürk Mahallesi'ndeki ticaret+konut imarlı arsayı ihale ile satıyor. İhale 29 Haziran'da gerçekleşecek...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Kahramankazan Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Mahallesi'nde yer alan ticaret+konut imarlı arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 18 milyon 206 bin 240 TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 29 Haziran'da yapılacak.

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Kahramankazan Belediye Başkanlığından

1 - Mülkiyeti Kahramankazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Atatürk Mahallesi tapulamasına kayıtlı 221262 ada 2 parsel numaralı 1 (bir) adet arsanın; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazın Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 29.06.2018 Cuma günü saat 11:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat)  Ankara  Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Taşınmazların bedeli İhale Şartnamesinde gösterilen tabloda ki gibi tahsil edilecektir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a - İkametgâh belgesi,

b - Nüfus cüzdanı örneği,

c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri gerekir.

pus