Kamulaştırma uygulamaları için önerge verildi!

Kamulaştırma uygulamaları için önerge verildi! Kamulaştırma uygulamaları için önerge verildi!

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel başta olmak üzere toplam 5 milletvekili TBMM'ye Kanun Tasarısı'nda yer alan kamulaştırma uygulamaları hakkında önerge verdi..Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kapsamında yer alan Kamulaştırma Kanunu ile ilgili düzenlemenin değiştirilmesi için önerge verildi.

CHP  İzmir  Milletvekili Zekeriya Temizel, CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, CHP  Ankara  Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun verdiği önerge şu şekilde;

"Görüşülmekte olan 533 sıra sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 27'nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz." 

Madde 27
4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 12 nci maddesinin altıncı fıkrası hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mallar, kamulaştırma işleminin tamamlandığına ilişkin ilanın indirildiği tarihten itibaren bir yıl içinde sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olup olmadığı yönlerinden ilgili valilikte kurulan komisyon tarafından incelenir. Komisyonca yapılan inceleme sonucunda çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulduğuna ve taşınmaz maldan yararlanılmasının mümkün olmadığına karar verilmesi halinde taşınmaz mal kamulaştırmaya tabi tutulur. Taşınmaz mal sahibinin bu kapsamda açacağı davalarda ilgili valilik komisyonuna başvurulması dava şartıdır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin hususlar İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlıkça hazırlanarak Bakanlar Kurulunca bir yıl içinde yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir. Bu suretle kamulaştırılan mücavir taşınmaz mallar hakkında 22 nci ve 23 üncü maddeler uygulanmaz. İdare, bu taşınmaz mallar üzerinde imar mevzuatı hükümlerini de göz önünde tutarak dilediği gibi tasarrufta bulunabilir ve gerektiğinde Hazineye bedelsiz olarak devredebilir."