Kartepe Belediyesi'nden 9.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Kartepe Belediyesi'nden 9.3 milyon TL'ye satılık arsa!Kartepe Belediye Başkanlığı tarafından Uzunbey Mahallesi'ndeki arsa satılıyor. Söz konusu taşınmazın satış bedeli 9 milyon 328 bin TL olarak belirlendi.


Kartepe Belediye Başkanlığı, Uzunbey Mahallesi'ndeki arsayı satışa çıkarıyor. 9 bin 328 metrekare gayrimenkul için 9 milyon 328 bin TL isteniyor.

 

Kartepe Belediye Başkanlığından:

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddeleri doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

Mahallesi: Uzunbey
Ada: 585
Parsel: 8
Yüzölçümü: 9.328.49 metrekare 
Belediye Hissesi: TAM
İmar Durumu: Sanayi Alanı
Tahmini Bedeli: 9.328.490.00 TL
Geçici Teminat Bedeli: 279.854.70 TL
Şartname Bedeli: 200,00 TL
İhale Tarihi: 16.08.2018
İhale Saati: 10:10

İHALE YERİ: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi No: 12   Kartepe/KOCAELİ adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasının 3. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

 Kartepe Belediyesi

 

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- Noter tasdikli imza beyannamesi,

2- Nüfus kayıt örneği,

3- İkametgah belgesi,

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

5- İhale şartname bedeline ait makbuz,

6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) ,

3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,

4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2018 yılına ait),

5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

6- İhale şartname bedeline ait makbuz,

7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

* Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 15.08.2018 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.