Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş ücreti 2021!

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş ücreti 2021!

Kat irtifakı tapusu olan bir bağımsız bölüme kat mülkiyeti alınabilmesi için inşaatın tamamlanması ve tüm izinlerin alınması gerekiyor. Peki, kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemleri nasıl yapılıyor? İşte kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş ücreti 2021...Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş ücreti 2021!

634 sayılı Kanun kapsamında bağımsız bölümler üzerinde yer alan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti hakkı da deniyor. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti bağımsız bölümler üzerinde kurulabiliyor. 

Kat mülkiyeti, bağımsız bölümler üzerinde yer alan mülkiyet hakkı olurken, kat irtifakı ise bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılması planlanan bir ya da birden fazla yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından kurulan irtifak hakkını ifade ediyor.

Peki, kat irtifakından kat mülkiyetine geçmek için ne gerekir? Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemleri nelerdir? Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş ücreti 2021 ne kadar? İşte tüm merak edilenler....

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş ücreti 2021!

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmesi için öncelikle gerekli belgeler ile kat mülkiyetine geçmek için başvuru yapılması, başvuru sonrasında sözleşme ve tescil yapılması gerekiyor.

I - İstem ve belgeler: 
Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekir:

-Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi.

-Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planı.

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş ücreti 2021!

II - Sözleşme ve tescil:
Tapu memuru kendisine verilen belgelerin tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasına dair resmi sözleşmeyi düzenler. Bu sözleşme aynı zamanda tescil istemi sayılır.

Sözleşme düzenlenince kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesinde kat irtifakının kayıtlı olduğu kat mülkiyeti kütüğü sayfasındaki, doğrudan doğruya kat mülkiyetinin kurulması halinde ise anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki mülkiyet hanesine;

"Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir." ibaresi yazılarak, sayfa anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak hakları dışındaki işlemlere kapatılır ve kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir.

Anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki defter ve sayfa numaraları işlenmek suretiyle, kütükler arasında bağlantı sağlanır.

Anagayrimenkulün sayfasında evvelce mevcut olan haklara ait sicil kaydı, irtifak hakları hariç, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına geçirilir. 

Anagayrimenkulün mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesinden sonra, anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak hakları da anagayrimenkulün tapu kütüğü sayfasına tescil edilir ve kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilir.

Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul niteliğini kazanır ve kütükte o bölümün tasdikli planındaki numarayı alır.

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş ücreti 2021!

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş ücreti 2021

492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-13/a fıkrasında belirtilen harcın alındığının gösterilmesi durumunda işlemin gerçekleştirilmesi, aksi halde tapu müdürlüğünce 59 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan EK-3'deki belgenin aranması gerekiyor.

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemleri!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com