02 / 07 / 2022

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş!

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş!

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçişte, 5912 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun' a göre Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan) ile başvuru yapmak zorunlu oluyor...
Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş!


07 Temmuz 2009 Tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5912 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununun bazı maddeleri değişmiştir. Bu Kanun ile kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş için aşağıdaki maddeler belirlenmiştir:


1) Mimari Projede Aranacak Hususlar (KMK.12/a)

a) Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı,

b) Bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri,

c) Bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları,

d) Bağımsız bölümlerin kat, daire, iş bürosu gibi nevi,

e) Bağımsız bölümlerin birden başlayıp sırayla giden numarası,

f) Bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı açıkça gösterilidir.

g) Proje müellifi mimar tarafından yapılmış olmalıdır.

h) Proje anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış olmalıdır.

i) Proje yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanmış olmalıdır.


2) Kat İrtifakının Kurulması

Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşididir (KMK.3/3).

Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen proje ile (b) bendindeki yönetim plânını tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim plânı istenmez (KMK.14/1)


3) Kat İrtifakı Kurulması İçin İstenen Belgeler

a) Mimari Proje,

b) Yönetim Planı.


4) Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş İçin İstenen Belgeler

-   Yapı Kullanma İzin belgesi.


5) Doğrudan Kat Mülkiyeti Kurulması için İstenen Belgeler

Öncesinde kat irtifakı kurmadan doğrudan kat mülkiyeti kurulacaksa aşağıdaki belgeler istenir:

a) Mimari Proje,

b) Yapı Kullanma İzin belgesi,

c) Yönetim Planı.


Dilekçe ve bina fotoğrafı alınması Kat Mülkiyeti Kanununda 14/11/2007 Tarih 5711 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile kaldırılmıştır. Liste ve vaziyet planı da 7 Temmuz 2009 tarih 5912 sayılı Kanunla kaldırılmıştır.


6) Kat Mülkiyetine Geçiş İçin 60 Gün Süre Vardır

Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşididir. Yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, bu Kanunda gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine resen çevrilir. Bu işlem, arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir (KMK.3/3).

Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12 nci maddede yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine tapu dairesi tarafından resen yapılır (KMK.14/3).


7) Kat Mülkiyetine Resen Geçilecektir

Öncesinde kat irtifakı bulunmuş anagayrimenkullerde kat mülkiyetine geçmek için vatandaşların talepte bulunmasına gerek yoktur. Bina tamamlanıp, iskan belgesi verildiğinde iskan belgesini veren yetkili idare bunun bir örneğini resmi yazıyla tapu dairesine gönderecek, tapu dairesi bu yazıyı aldığı tarihten itibaren 60 gün içinde resen kat mülkiyetine geçecektir. Ancak bu 60 günlük sürenin başlaması için daha önceden taşınmazın cins değişikliği işleminin malikler tarafından yaptırılmış olması lazımdır.Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com