Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş zorunlu mu?

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş zorunlu mu?634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmesi gerekiyor. Peki, kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş zorunlu mu? Kat mülkiyetine geçilmezse ceza kesiliyor mu?


Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş zorunlu mu?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabiliyor.


Buna karşın, yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabiliyor. Peki, kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş zorunlu mu?


Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş kanunen zorunlu olmuyor. Bilindiği üzere, kat mülkiyetine geçmeyenlere, 2009 yılının sonunda yapılan düzenlemelerden önce belli bir miktar para cezası kesilebiliyordu. 


Ancak, 07 Temmuz 2009 Tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5912 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununun bazı maddeleri değişmiştir.


Buna göre, Kat Mülkiyeti Kanununun 14/4 maddesi yürürlükten kalkmıştır. Bu düzenleme ile (14/11/2007 tarih 5711 sayılı Kanunla getirilmiş olan) kat irtifakından kat mülkiyetine geçmeyenlere verilecek cezalar kaldırılmıştır.


Kat mülkiyetinin kurulması..

I - İstem ve belgeler:

Madde 12 – (Değişik: 14/11/2007-5711/5 md.)

Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekir:

 

a) (Değişik: 23/6/2009-5912/2 md.) Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi.

 

b) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı.Kat irtifakı kanunu 2014!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com