28 / 09 / 2022

Kat maliki sorumlulukları!

Kat maliki sorumlulukları!

Apartman ve site gibi ortak yaşamın söz konusu olduğu yerleşim alanlarında diğer kat maliklerine karşı kat maliki sorumlulukları Kat Mülkiyeti Kanunu ile düzenleniyor. Buna göre kanun çerçevesinde belirtilen esaslar aşağıdaki gibidir...
Kat maliki sorumlulukları!


Apartman ve site gibi ortak yaşamın söz konusu olduğu yerleşim alanlarında, kat maliklerinin anagayrimenkule ve diğer kat maliklerine karşı yerine getirmesi gereken sorumlulukları bulunuyor. Kat maliki sorumlulukları oturdukları bina yada sitenin ortak giderlerine katılmalarıyla başlıyor. Söz konusu sorumluluklar kapsamında "Kat maliki sorumlulukları" da yer alıyor. Bu sorumluluğun sınırları,  Kat Mülkiyeti Kanununun 20. ve 22. maddesinde belirtiliyor. Kanuna göre, kat maliklerinin ortak giderleri dahilinde, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi gibi giderler yer alıyor.


Kat maliki sorumlulukları nın belirlendiği Kat Mülkiyeti Kanunu esasları aşağıda yer alıyor:


Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü 

anlaşma olmadıkça:


a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; 

Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.


(Değişik: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. 


Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. 


Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.


Madde 22 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/10 md.) Kat malikinin, 20 nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.


Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tesbit edilen borcunu ödemiyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir. 


(Değişik son cümle: 14/11/2007-5711/10 md.) 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 893 üncü maddesinin son fıkrası hükmü burada da uygulanır.


(Değişik: 13/4/1983 - 2814/10 md.) Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir.Mal sahibine ihtarname örneği!
Mal sahibinin değişmesi!
Kat maliki ve kiracı!
Kat maliki yönetmeliği!
Kat maliki tahliyesi!
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com
Geri Dön