17 / 08 / 2022

Kayseri Büyükşehir'den 29.9 milyon TL'ye satılık 6 arsa!

Kayseri Büyükşehir'den 29.9 milyon TL'ye satılık 6 arsa!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet Mahallesi'nde yer alan 6 arsayı toplam 29 milyon 880 bin TL muhammen bedelle satışa sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet Mahallesi'nde yer alan 6 arsa satışa sunuldu. Arsaların toplam muhammen bedeli 29 milyon 880 bin TL olarak belirlendi. 

Kayseri Büyükşehir den 29.9 milyon TL ye satılık 6 arsa!

İlan metni:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesinde bulunan 6 adet Konut alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

1-İhale 21/12/2021 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler: İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur: a-2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) c-Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.) ç-Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı. d-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. e-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. f-Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi. g-2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. h-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4-Son müracaat tarihi 21/12/2021 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kayseri Büyükşehir den 29.9 milyon TL ye satılık 6 arsa!