Kayseri Büyükşehir'den 30 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Kayseri Büyükşehir'den 30 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Kayseri Büyükşehir'den 30 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi'nde yer alan 2 arsayı ihale ile satıyor. İhale 2 Ocak'ta gerçekleşti...Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kocasinan ilçesi, Erkilet mahallesi, 10715 ada, 2 parselde bulunan 2921,91 metrekarelik ve 10718 ada, 2 parselde bulunan 3093,39 metrekarelik, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı arsaları ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 30 milyon TL olarak belirlenen arsaların satış ihalesi 2 Ocak'ta yapılacak.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi, Erkilet mahallesi, 10715 ada, 2 parselde bulunan 2921,91 m2’lik ve 10718 ada, 2 parselde bulunan 3093,39 m2 ’lik, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı arsaları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır. 

1- İhale 02/01/2019 Çarşamba günü saat 14.10’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. 

2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) 

c- Gerçek kişilerde ikametgah ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 

d- Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi. 

e- 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 

3- Konu ile ilgili ihale Şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4- Son müracaat tarihi 02/01/2019 Çarşamba günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.