Kayseri'de 10.5 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Kayseri'de 10.5 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Kayseri Melikgazi'de yer alan 2 adet gayrimenkulü 10 milyon 564 bin 500 TL bedelle satışa çıkardı.


Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Kayseri Melikgazi'de yer alan 2 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 10 milyon 564 bin 500 TL olarak belirlendi.


Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:

Kayseri

1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.
3) İsteklilerin her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım
halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.
4) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.
5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmazların satış bedelinin 5.000,00.- (Beşbin) TL' nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar Genel Tebliğde
belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.
8) Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
9) Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
10) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya http://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.
Adres: Mevlana mh. Kocasinan Bulvarı NO: 155 Kocasinan/KAYSERİ Tel: 0 (352) 222 89 84
İLAN OLUNUR