Çukurova Balkon

Kayseri'de 15.7 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Kayseri'de 15.7 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Kayseri'de 15.7 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Melikgazi ve Talas'taki 2 arsayı ihale ile satıyor. İhale 3 Ocak'ta gerçekleşecek..


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Melikgazi ve Talas İlçelerinde yer alan özel proje alanı ve 2 katlı konut alanı imarlı 2 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 15 milyon 735 bin lira olarak belirlenen arsaların satış ihalesi 3 Ocak'ta yapılacak.

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:

1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir. 

3) İsteklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur. 

4) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur. 

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

7) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00.- (Beşbin) TL' nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir. 

8) Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

 9) Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. 

10) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

 NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya http://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.