Kentsel dönüşüm faiz desteği!

Kentsel dönüşüm faiz desteği! Kentsel dönüşüm faiz desteği!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Kentsel Dönüşümde Finansal Destekler Yönetmeliğine göre yapılan finansal destekler nelerdir? İşte Kentsel dönüşüm faiz desteği ve yapılan diğer finansal destekler...Kentsel dönüşüm faiz desteği!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Kentsel Dönüşümde Finansal Desteklere göre, yapılan finansal destekler arasında kentsel dönüşüm faiz desteği, kentsel dönüşüm bakanlık yapım kredisi, kentsel dönüşüm tespit kredisine ilişkin esaslara yer veriliyor.


Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir.


Faiz Desteği

Bakanlık kendisine başvuran bankalarla protokol imzalar. Banka, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankanın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı çerçevesinde değerlendirir.


Banka kredi vermeyi uygun gördüğü hak sahiplerinin listesini Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça başvuru 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir.


Faiz desteğinden yararlandırılacaklar Bankaya bildirilir. Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ücret, sigorta ve benzeri giderler hak sahipleri tarafından ödenir.


Faiz Desteği Geri Ödemesi

Bankalar tarafından sağlanacak kredilere verilecek faiz desteği ödemeleri, bankanın kullandırılan kredilere ilişkin taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık faiz desteği tutarlarını Bakanlığa bildirmesini takiben Bakanlıkça hesaptan gerçekleştirilir.


Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulur.


Hak sahiplerinin bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında kullanacakları kredinin anapara riski ile faiz desteği dışında kalan faiz ödemelerinden doğan risk tamamen bankaya aittir.


Kentsel dönüşüm yıkım kredisi

Riskli alanda yer alan veya riskli olduğu tespit edilen yapılar için, Bakanlıkça özel hesaptan yıkım kredisi verilebilir. Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde yıkım işleminin yaptırılarak enkazının kaldırılması ve Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur.


Kredi kullanmak isteyen hak sahiplerince, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurulur.

Kredinin geri ödeme süresi 24 aydır.

Geri ödemeler kredinin verildiği tarihi takip eden ay başlar.

1000 m2 yapı için 6.000 TL'dir


Kentsel Dönüşüm Bakanlıkça Verilecek Yapım Kredisi 

Özel hesaptan kredi kullanmak isteyen hak sahiplerinin anlaşmalı olduğumuz bankalarca kredi kullanım talepleri olumsuz değerlendirildiği taktirde TÜFE endeksli Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından kullanmak üzere bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerine başvurması gerekir.


 (Kredi kullananlar ile Bakanlık arasında borçlanma sözleşmesi düzenlenir. Gerekli ipotek tesis ve tescil işlemleri yapılır)

 

Kentsel Dönüşüm tespit kredisi

Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak RİSKLİ YAPI tespitleri için, özel hesaptan tespit kredisi verilebilir. Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde tespitin yaptırılması ve Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.


Özel hesaptan kredi kullanmak isteyen hak sahiplerince, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurulur.


Kredinin geri ödeme süresi 24 aydır.

Geri ödemeler kredinin verildiği tarihi takip eden ay başlar.

100 m2 daire için 600 ( üst limit )TL'dir.Riskli alanların tespiti yönetmeliği!