Kira gelir vergisi ödemeleri için son 8 gün!

Kira gelir vergisi ödemeleri için son 8 gün! Kira gelir vergisi ödemeleri için son 8 gün!

Kira gelir vergisi, Mart ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksit halinde ödeniyor. Buna göre, ilk taksit sürecinde kira gelir vergisi ödemeleri için son 8 gün bulunuyor..

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Kira gelir vergisi ödemeleri için son 8 gün!

Gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen kazanç, Gelir Vergisi Kanunu gereğince, vergiye tabi tutuluyor. Vergilendirmede bazı kıstaslar bulunuyor.


Ancak, belirlenen istisna bedelinden yüksek gelir elde edenler vergi mükellefi oluyor. İstisnadan düşük gelir elde edenler vergi ödemelerinden muaf tutuluyor.


İstisna bedelleri 2015 yılında; Meskenlerde 3.300 TL olarak; İşyerlerinde ise 27.000 TL olarak belirlendi. İstisna bedelinden yüksek geliri olanlar vergi ödemeleri için ilk olarak beyanname vermekle yükümlü oluyor.


Kira gelir vergisi için 25 Mart'a kadar beyannameler veriliyor. Beyanname sürecinde gerçek veya götürü gider yöntemi seçilerek vergiden bazı indirimler yapılabiliyor.


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar. 


Örnek olarak, işyeri kira geliri ile birlikte hak kira geliri de elde eden mükellefler, verecekleri gelir vergisi beyannamelerinde hak kira geliri yer aldığından dolayı gerçek gider yöntemini seçmek zorundadırlar.


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, % 25 oranında götürü gideri indirebileceklerdir. Peki, gerçek gider yöntemi seçilerek gayrimenkul sermaye iradından indirilecek giderler nelerdir?


Vergilendirmede gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir.


-Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,


-Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,


-Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,


-Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,


-Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2009 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)


Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,


-Amortismanlar,


-Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,


-Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,


-Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)


Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.


- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.


Kira gelir vergisi, Mart ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksit halinde ödeniyor. Buna göre, kira gelir vergisi ödemeleri için son 8 gün bulunuyor.Kira geliri vergisi ödeme kanalları!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.compus