Kira gelirinden indirilecek giderler 2015!

Kira gelirinden indirilecek giderler 2015! Kira gelirinden indirilecek giderler 2015!

Gelir Vergisi Kanunu gereğince, mesken ve işyeri gibi gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, vergiye tabi tutuluyor. Peki beyanname sürecinde kira gelirinden indirilecek giderler 2015! nelerdir?Kira gelirinden indirilecek giderler 2015!

Gelir Vergisi Kanunu gereğince, mesken ve işyeri gibi gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, vergiye tabi tutuluyor. Elde edilen yıllık kira gelirinin istisna bedelinin altında kalması halinde verfiden muaf olunuyor.


2015 yılı kira gelir vergisi için uygulanan istisa bedelleri şu şekilde; meskenlerde 3.300 TL; işyerlerinde ise 27.000 TL.


Bu sınırı aşan gelire sahip kimseler vergi mükellefi oluyor. Beyanname sırasında birtakım giderler vergiden düşürülebiliyor. Peki, kira gelirinden indirilecek giderler 2015 nelerdir?


Kira gelirinden indirilecek giderler..

Kira geliri vergisi mükellefleri, gerçek ve götürü gider yöntemlerinden birini seçerek vergi bedeli üzerinden belli oranlarda indirim yapabiliyor.


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar. 


Örnek olarak, işyeri kira geliri ile birlikte hak kira geliri de elde eden mükellefler, verecekleri gelir vergisi beyannamelerinde hak kira geliri yer aldığından dolayı gerçek gider yöntemini seçmek zorundadırlar.


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, % 25 oranında götürü gideri indirebileceklerdir. Peki, gerçek gider yöntemi seçilerek gayrimenkul sermaye iradından indirilecek giderler nelerdir?


Vergilendirmede gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir.


-Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,


-Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,


-Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,


-Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,


-Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2009 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)


Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,


-Amortismanlar,


-Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,


-Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,


-Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)


Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.


- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.


Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.


Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde İndirilecek Giderin Hesaplanması

Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir.


Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir.


İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat / Toplam Hasılat


Gerçek gider hesaplama örneği:


 Bay (F), 2014 yılında konut kredisi kullanarak 100.000 TL’ye aldığı dairesini aylık 1.250 TL’den konut olarak kiraya vermiş ve 15.000 TL kira geliri elde etmiştir.


Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile ilgili 1.000 TL asansör ve sigorta gideri yapmıştır. Konut kredisi için 2014 yılında bankaya ödenen faiz tutarı da 2.000 TL’dir.


Bay (F), konut olarak kiraya vermiş olduğu daire için 2014 yılında ödediği asansör, sigorta ve faiz gideri ile birlikte iktisap bedelinin % 5’i olan (100.000 x %5 =) 5.000 TL’yi indirim konusu yapabilecektir.


(Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri indirebileceklerdir. 


Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir. Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.)


Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası

= 15.000 - 3.300 = 11.700 TL

İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat

Toplam Hasılat

= 8.000 x 11.700 = 6.240 TL

15.000

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.


Gayrisafi İrat Toplamı 15.000 TL

Vergiden İstisna Tutar 3.300 TL

Kalan (15.000 - 3.300) 11.700 TL

İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 6.240 TL

Vergiye Tabi Gelir (11.700 - 6.240) 5.460 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 819 TL

Damga Vergisi 45,30 TL


Götürü gider hesaplama örneği:


Burhan YILMAZ, 2014 yılında dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 25.000 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.


Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.


Gayrisafi İrat Toplamı 25.000 TL

Vergiden İstisna Tutar 3.300 TL

Kalan (25.000 - 3.300) 21.700 TL

%25 Götürü Gider (21.700 x %25) 5.425 TL

Vergiye Tabi Gelir (21.700 – 5.425) 16.275 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 2.705 TL

Damga Vergisi 45,30 TL


Emsal kira nasıl hesaplanır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com