Kira stopajı kaç ayda bir ödenir?

Kira stopajı kaç ayda bir ödenir?Kira stopajı, gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesi olarak ifade ediliyor. Peki, kira stopajı kaç ayda bir ödenir?


Kira stopajı kaç ayda bir ödenir?

Kira stopajı, gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesi olarak ifade ediliyor.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her senenin başında açıklanan vergi takvimi dahilinde yer alan tarihlarde kira stopajı ödeniyor. İki eşit taksit halinde ödenebilen gelir vergisi kapsamındaki kira stopajı ödemeleri Mart ve Temmuz aylarında yapılıyor. 


Kira stopajı vergilendirme dönemi ile ilgili hükümler Gelir Vergisi Kanunu'nda 108. maddede açıklanıyor. Buna göre vergilendirilen dönem geçmiş takvim yılı oluyor.


Vergilendirme dönemi:

Madde 108 – (Değişik: 24/12/1980 - 2361/73 md.)

Gelir Vergisinde vergilendirme dönemi, geçmiş takvim yılıdır. Şu kadar ki:

1. Mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması halinde, vergilendirme dönemi, takvim yılı başından mükellefiyetin kalkması tarihine kadar geçen süreye inhisar eder;

 

Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır.


Tevkif yoluyla ödenen vergilerde,istihkak sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye mecbur değillerse tevkifatın ilgili bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi sayılır ve kesilen veya kesilmesi icabeden vergiler yıllık verginin yerine geçer;


Münferit beyanname ile bildirilmesi gereken gelirlerin vergilendirilmesinde vergilendirme dönemi yerine gelirin iktisap tarihi esas tutulur.


Kira gelir vergisi stopajı örneği.. 

3 aylık veya 1 yıllık işyeri kirası peşin tahsil edildiğinde, bu durumda peşin tahsil edilen kiranın tamamı vergi kesintisine tabi tutulacaktır.


Kiracı, basit usulde vergilemeye tabi bir mükellef ise, vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunmadığından, kira ödemesi üzerinden vergi kesintisi yapmayacaktır.


Kiraya verilen gayrimenkulün hem konut hem de işyeri olarak kullanılması halinde ise; kiralanan yerin tamamı veya bir kısmı işyeri olarak kullanıldığı sürece, kira bedelinin tamamı vergi kesintisine tabi olacaktır.Kiracı stopajı ödemezse ne olur?