25 / 05 / 2022

Kiracının tahliye ihtarnamesi örneği!

Kiracının tahliye ihtarnamesi örneği!

Ev sahibi, bazı durumlarda kiracısına ihtar gönderebiliyor. Kiracıya gönderilecek tahliye ihtarnamesi, gönderme nedenine de göre şekilleniyor. İşte kiracının tahliye ihtarnamesi örneği..Kiracının tahliye ihtarnamesi örneği!

Ev sahibi, bazı durumlarda kiracısına ihtar gönderebiliyor. Örneğin kiracının kira borcunu ödememesi veya zaruri bir durumdan dolayı kiracısından tahliyesini istemesi gibi nedenlerle kiracıya ihtarname gönderilebiliyor.


Kiracıya gönderilecek tahliye ihtarnamesi, gönderme nedenine de göre şekilleniyor. Kiracının tahliye ihtarnamesi örneği şu şekilde sıralanıyor;


Kiracı tahliye ihtarnamesi örneği - 1 -


İHTAR EDEN    : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ   : Avukat Adı ve Soyadı

 Adres 

KARŞI TARAF   : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

 Adres 

KONU    : Kira bedelinin ödenmesi ihtarı


AÇIKLAMALAR   :

1- Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda .../…/… tarihli yazılı kira mukavelesi gereği aylık ... TL kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.


2- Her ayın ...ile ....  arasında Bankaya yatırmanız gereken ... TL  kira bedelini bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız. 


3- … TL kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz takdirde Borçlar Kanunu gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz. 

SONUÇ VE İSTEM : İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde ... TL kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.

 

İhtar Eden Vekili

Avukat Adı ve Soyadı

İmza


Sayın Noter; 

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. …/…/…

 

İhtar Eden Vekili

Avukat Adı ve Soyadı

İmza


Kiracı tahliye ihtarnamesi örneği - 2 -


İHTAR EDEN :.......

VEKİLİ :.......

KARŞI TARAF :.......

KONU : Yeni Malik Sıfatı ile Tahliye İhtarıdır.AÇIKLAMALAR :


1-Müvekkilimiz halen kiracı olarak oturmakta olduğunuz, ....... adresinde bulunan apartman dairesini ......... Tapu müdürlüğünün, ............. tarih ve ......... yevmiye nolu işlemi ile ev sahibinizden satın almış bulunmaktadır. (Tapu fotokopisi ektedir)


2-Taşınmaz, müvekkilim tarafından mesken olarak kullanılacaktır. Bu neden ile evvelce konutun eski sahibi ile aranızda yapmış bulunduğunuz kira mukavelesi, müvekkilimiz tarafından yenilenmeyecektir. Taşınmanızı kira döneminin sonunda tahliye etmenizi itiyoruz.


3-Konutun dönem sonunda tarafınızdan tahliye edilmemesi durumunda, aleyhinize “Yeni Malik Sıfatı İle” tahliye davası açacağımızı ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.


İHTAR EDEN VEKİLİ

.......


Borçlar Kanunu gereğince kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.


Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.10 yıllık kiracının tahliyesi 2016!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com