Kocaeli Başiskele'de 5.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Kocaeli Başiskele'de 5.4 milyon TL'ye satılık arsa! Kocaeli Başiskele'de 5.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Başiskele Belediye Başkanlığı, Yaylacık Mahallesi Kullar Mevkii'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Sanayi alanı imarlı arsanın satış bedeli 5 milyon 411 bin 200 TL olarak belirlendi.

Başiskele Belediye Başkanlığı, Yaylacık Mahallesi Kullar Mevkii'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Sanayi alanı imarlı arsanın satış bedeli 5 milyon 411 bin 200 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Başiskele Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati       :  29.08.2016 Pazartesi Günü - Saat:11:00

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer      :  Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Gizem Sok. No: 2 Başiskele/KOCAELİ)

3 - İhale Usulü:                          :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4 - İhale şartnameleri:                :  Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü- İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Gizem Sok. No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                                     Tel: 0262 343 20 20          Fax: 0 262 344 42 12

5 - Şartname Bedeli:                  :  500,00 -TL.

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1) Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat  (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması.

7 - Teklif mektuplarının en geç 29.08.2016 Pazartesi günü saat 11:00'a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.


Sıra No:1

İlçe/Mahalle:Kullar Mevkii Yaylacık Mah.

Ada/Parsel No:159/20

Yüzölçümü (m²):6.764,00 metrekare

İmar Durumu:Sanayi Alanı

Muhammen Bedeli (TL):5.411.200,00-

Geçici Teminat (TL):162.336,00-


Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr