Konut kredisi devlet katkısı nasıl alınır?

Konut kredisi devlet katkısı nasıl alınır?

Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyenlere, evin değerinin yüzde 75'i oranında kredi veriliyor. Geriye kalan kısım peşinat olarak ödeniyor. Bu durumda devlet peşinata katkı sağlıyor. Peki, konut kredisi devlet katkısı nasıl alınır?


Konut kredisi devlet katkısı nasıl alınır?

Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyenlere, evin değerinin yüzde 75'i oranında kredi veriliyor. Geriye kalan kısım peşinat olarak ödeniyor.


Peşinat kısmı ise vatandaşların ev alma sürecini geciktiriyor. Ancak bu noktada, devlet peşin olarak ödenen yüzde 25'lik kısım için katkıda bulunacağını açıkladı. 


Konut kredisi devlet katkısı koşulları 7 Nisan 2015 tarihinde 29319 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kanun ile yürürlüğe girdi.


Bu tarihte yürürlüğe giren Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun ile peşinat biriktirmek için açılan hesaplara, aranan koşullara uygun olunması halinde yüzde 15'lik yardım yapılacak.


Kanun gereğince; konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına, yurt içinde satın alacakları ilk ve tek konut için 5411 sayılı Kanuna tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden konut hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları ve konutu satın almalarını müteakip ilgili bankaya başvurmaları hâlinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre Devlet katkısı ödenir. 


Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 15.000 Türk Lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde hükümleri 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenlere uygulanmaz.


Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. 


Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.


Bu madde kapsamında; Devlet katkısına konu olacak konutların niteliğine, hesap sahiplerinin ödeme planlarına, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı oranının ve azami tutarın birinci fıkrada belirtilen sınırlar dâhilinde farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.Peşinatsız ev kredisi var mı?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com