Çukurova Balkon

Konya Belediyesi'nden 19.4 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Konya Belediyesi'nden 19.4 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi! Konya Belediyesi'nden 19.4 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından toplam 19 milyon 439 bin 999 TL bedel ile arsa karşılığı inşaat ihalesi düzenleniyor.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, toplam 19 milyon 439 bin 999 TL bedel ile arsa karşılığı inşaat işi ihale ediyor.

Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

(1) Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi 2886 Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile Konya ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında yapılacaktır.(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina Horuzluhan Mah. Abdulbasri Sok.No:2 Selçuklu KONYA)

(2) Artırım Teklif Bedeli: İsteklilerin bu şartname uyarınca tekliflerinde okul inşaatları karşılığında alacakları Hazine taşınmaz(lar)ının tahmini bedeli üzerine verecekleri bedel olarak tanımlanmış olup, ihaleye katılan istekli, ihaleye katılmakla Hazine lehine meydana gelen farkı kabul ederek ihaleye katılıp, bu bedel üzerinden artırım teklifinde bulunacaktır.

Arsa karşılığı inşaat ihalesi yükleniciye devri öngörülen Hazine taşınmazının (taşınmazlarının) bedeli ile yapılacak okul inşaat(lar)ının bedeli arasındaki farkın üzerine verilecek teklifin eklenmesi suretiyle Hazineye nakden ve defaten ödenecek peşin bedelin tespiti için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.

(3) Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin ve temel etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren (120) gün içerisinde; zemin ve temel etüdünü yaptırması, tip projesi ve teknik şartnamesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunlu olup, tüm masraflar yükleniciye aittir.

(4) Üzerine okul inşaatı yapılacak Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesinde bulunan 111 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 1.465,92 metrekarelik kısmının Öğretmenevi olarak tahsisli olduğu, 4.290,08 metrekarelik kısmının da Fait Türkmen İlkokulu olarak kullanılmak üzere tahsisli olduğundan, inşaat ruhsat aşamasında, ifraz işleminin yüklenici tarafından yapılması gerekmektedir.

(5) İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) 500 (beş yüz) TL’ dir.

(6) Okul inşaat(lar)ının yapılacağı taşınmaz(lar) ile karşılığında verilecek Hazine taşınmaz(lar)ının yerini ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

(7) Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 4 derslik için 400 gün, 24 derslikli okul inşaatları için de 500 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

(8) Yükleniciye iş (inşaat) bedeli ödenmeyecektir. İşin tamamlanmasından ve geçici kabulünün yapılmasından sonra Hazine taşınmaz(lar) yükleniciye devir edilecektir. Ancak, Hazine taşınmaz(lar)ının tapu devrinin yer tesliminden sonra geçici kabulden önce yapılmasının yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, toplam inşaat bedeli kadar muhatap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olacak şekilde düzenlenen kesin ve ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreli devredilebilir arsa karşılığı banka teminat mektubunun verilmesi şartıyla Hazine taşınmazları yükleniciye devredilebilecektir. İhale bedeli ile toplam inşaat bedeli arasındaki fark ödenmeden Hazine taşınmazlarının devri yapılmayacaktır.

(9)Toplam inşaat bedelinin yüzde 50’si kadar benzer iş deneyim belgesinin olması zorunludur. Ancak yüklenicinin benzer iş deneyim belgesinin olmaması veya toplam inşaat bedelinin yüzde 50’sinden az olması halinde bu şartı sağlayan alt yüklenici çalıştırarak yüzde 50 oranını sağlamak zorundadır.(Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),Benzer iş olarak; 11 Haziran 2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” ekinde yer alan III. Grup bina işleri kabul edilecektir.

(10) İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

(11) Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

2) Yasal yerleşim yerini gösterir belgesini (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),

3) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),

4) Geçici Teminat, nakden veya teminat mektubu ile verilebilecek olup, nakit yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödendiğini gösterir belgeyi, teminat mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesinde verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerininde gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

5) Gerçek kişilerin TC kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Asli ihale sırasında ibraz edilecektir.),

6) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi,

7) İhale doküman bedeli olan 500,00 TL'nin yatırıldığına dair alındı belgesini,

8) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır.

9) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

10) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.