Konya Ereğli'de 6.6 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Konya Ereğli'de 6.6 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Konya Ereğli'de 6.6 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Konya Ereğli Belediyesi, Ereğli'nin Barbaros Mahallesi'nde bulunan 2 arsayı satışa çıkardı. Akaryakıt ve ve servis istasyonu ile ticaret veya konut alanı imarlı arsaların toplam bedeli 6 milyon 643 bin 324 TL olarak belirlendi.Konya Ereğli Belediyesi, 2 arsayı satışa çıkardı. Arsaların satış bedeli  6 milyon 643 bin 324 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Ereğli Belediyesinden:


MADDE 1 - TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1 - Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;

a) Adı                                                     :  Konya /Ereğli Belediyesi

b) Adresi                                                :  N. Kemal Mah. Anıt Cad. No:54

c) Telefon numarası                                :  (0 332) 713 15 18

d) Faks numarası                                    :  (0 332) 713 12 40

MADDE 2 - İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İhale usulü                                          :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi gereğince Kapalı İhale Usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir.

b) İhalenin yapılacağı adres                    :  Namık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No: 54 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasındaki Sevide Tavas Toplantı Salonu

 

MADDE 3 - İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER İHALE TARİH VE SAATLERİ

 


 

MADDE 4 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:

İhale katılımcılarından istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. İhale dokümanı Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacaktır. Müracaatların belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğü’ne ihale günü en geç saat:13.50’a kadar yapılması gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Kapalı Teklif Usulü İhale İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

İç Zarf:

• Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf.

Dış Zarf:

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

f) Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

h) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale şartname bedeli 500,00 TL dir.)

i) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacaktır.)

MADDE 5 - İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

MADDE 6 - Şartname mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nde görülebilir.