Küçükçekmece'de 62.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Küçükçekmece'de 62.6 milyon TL'ye satılık arsa! Küçükçekmece'de 62.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan konut+ticaret imarlı arsa ihale ile satışa sunuluyor...

İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi, Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan 14 bin 907,70 metrekare büyüklüğündeki arsayı ihale ile satıyor. Konut+ticaret imarlı arsa için topllam muhammen bedel 62 milyon 612 bin 640 lira olarak belirlenmiş olup, kapalı teklif usulü ile satılacak.  

Arsanın satış ihalesi 13 Aralık 2018 tarihinde saat 10:00'da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak olup, istekliler 2886 Sayılı Yasanın 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını usulüne uygun olarak ihale günü ve saatine kadar Belediye Encimeni adına Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin,

1- Başvuru dilekçesi,
2- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
3- Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.
4- Geçici Teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
5- Aslı ibraz edilmek kaydı ile kimlik fotokopisi
6- Nüfus Müdürlüğünden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi
7- Türkiye'de tebligar için adres gösrermesi
8- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname
9- Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname
10- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
11- Şartname alındı makbuzu
12- Borcu yoktur belgesi
13- Teklif mektubunu içeren iç zarfı, dış zarfın içine koymaları gerekmektedir.